2
okt.
Off

EAL alkoholikeelu reeglid

EAL alkoholikeelu reeglid

1. Regulatsiooni eesmärk ja ulatus
1.1. Eesti Autospordi Liidus registreeritud võistlustel on keelatud sõitjal võistlustel viibida alkoholijoobes.
1.2. Eesti Autospordi Liit kasutab nulltolerantsi põhimõtet, ehk igasugune joove on lubamatu.
1.3. Alkoholijoobe kontrolli korraldamise kohustus on võistluste korraldajal.
1.4. Kontrollitavate sõitjate nimed või sõitjate grupi määrab võistluste žürii või võistluste juht.
1.5. Sõitjate kontroll võib toimuda järgmises ajavahemikus:
– 3 tundi enne võistluspäeva algust, kus sõitja hakkab sõitma (sh ametlik vabatreening,
ametlik testikatse jne.).
– 30 minutit peale võistluspäeva lõppu, arvestades aega sellest hetkest kui sõitja lõpetas
sõitmise.
1.6. Kui kontrollitav sõitja osaleb poodiumitseremoonial, tuleb teda kontrollida enne sellel osalemist.

2. Alkoholijoobe kontrolli protsess
2.1. Sõitja kuulumisest kontrollitavate hulka võib korraldaja teavitada sõitjat või tema meeskonda (registreerijalitsentsi omanikku) suuliselt või kirjalikult. See ei ole kohustuslik juhul, kui kontroll toimub sõitja asukohas.
2.2. Kontrolli läbiviimiseks peab sõitja minema ettenähtud ajaks võistluste korraldaja poolt nimetatud asukohta või tuleb korraldaja poolt määratud ametnik sõitja juurde.
2.3. Kontrolli võib läbi viia võistluste žürii või võistluste juhi poolt nimetatud ametnik, sh koostöös korraldajaga ka politsei. Kontrollist keeldumist või selle mittevõimaldamist loetakse käesoleva regulatsiooni
rikkumiseks.
2.4. Kontroll viiakse läbi alkomeetriga, millel on kehtiv kalibreering ning see on teostatud ühes järgmistest ettevõtetest:
– Rovico OÜ — www.alkomeeter.com, Pärnu mnt.141 (DeltaPlaza, 11.korrus), Tallinn, Tel: 651 5070 sales@alkomeeter.com
– Kaviko Kaubanduse OÜ — www.kaviko.ee, Sepa keskuses, Tartu, Tel: 742 7485 kaviko@kaviko.ee
– Baltic Laboratory Systems OÜ — www.radiometer.ee (Lion- mudelid, kalibreerimine kuivgaasidega), Urda tee 3, Laagri, Tel: 661 7990 bls@radiometer.ee
2.5. Amtenik näitab sõitjale kontrolli tulemust koheselt peale kontrolli teostamist.
2.6. Negatiivse testitulemuse (alkoholijoove puudub) korral loetakse kontrollprotseduur lõppenuks.
2.7. Positiivse testitulemuse (alkoholijoove tuvastatud) korral fikseerib ametnik protokollina kirjalikult alkomeetri näidu, kontrolli teostamise aja ja asukoha ning esitab selle kinnitamiseks sõitjale. Sõitjal on kohustus allkirjaga kinnitada fikseeritud näit ja õigus kirjalikult protokolli juurde esitada omapoolsed kommentaarid.
2.8. Enne protokolli allkirjastamist on sõitjal õigus nõuda uut alkoholijoobe kontrolli 10 minuti jooksul peale alkoholijoobe esmast tuvastamist. Selle aja jooksul ei tohi sõitja kontrolli teostamise asukohast lahkuda ning tarbida mingisuguseid vedelaid ega tahkeid aineid (k.a närimiskumm). Kontroll teostatakse sama või mõne teise punktis 2.5 nõuetele vastava alkomeetriga vastavalt kontrolli teostava ametniku otsusele.

3. Karistuse määramine
3.1. Kontrolli teostanud ametnik esitab kontrolli tulemused viivitamatult žüriile või võistluste juhile.
3.2. Kontrolli läbiviinud ametnikul on õigus mitte lubada sõitjal edasi sõitmist kuni žürii või võistluste juhi poolt saadud juhistele.
3.3. Käesolevat regulatsiooni rikkunud, sh positiivse testitulemuse andnud või testist keeldunud sõitja eemaldatakse võistlustelt žürii või võistluste juhi otsusega.
3.4. Žürii või võistluste juhi otsust võistlustelt eemaldamise kohta edasi kaevata ei ole võimalik.
3.5. Juhul kui võistlustel on fikseeritud käesoleva regulatsiooni rikkumine sõitja poolt, esitab võistluste korraldaja 3 päeva jooksul Eesti Autospordi Liidu juhatusele kirjaliku raporti koos asjakohaste dokumentidega.
3.6. Karistuse sõitjale ja meeskonnale määrab Eesti Autospordi Liidu juhatus vastava alakomitee ettepanekul.
3.7. Karistuste määrad
3.7.1. Esimese rikkumise korral sõitja võistluslitsentsi peatamine kuni 3 kuud, antud võistluse tulemuse tühistamine ja rahaline trahv kuni 2000 €.
3.7.2. Teise rikkumise korral sõitja antud hooaja tulemuste tühistamine, võistluslitsentsi peatamine kuni 6 kuud ning rahaline trahv kuni 3000 €.
3.7.3. Kolmanda rikkumise korral sõitja antud hooaja tulemuste tühistamine, võistluslitsentsi peatamine kuni 2 aastat ning rahaline trahv kuni 15000 €.
3.7.4. Eesti Autospordi Liidu juhatusel on õigus punktides 3.7.1 – 3.7.3 sätestatud rahalises ulatuses karistusi määrata ka käesolevat regulatsiooni rikkunud sõitja meeskonnale (registreerijalitsentsi omanik).