7
jaan.
Off

EAL Eesti 4×4 Off-Road karikavõistlus 2022 üldjuhend

EAL Eesti 4×4 Off-Road karikavõistluse 2022 juhend

1. ÜLDKORRALDUS
1.1 2022. aasta EAL Eesti 4×4 Off-Road karikavõistlus (E4x4KV) viiakse läbi Eesti Autospordi Liidu 4×4 alakomitee (EAL4x4AK) poolt mitme etapilise seeriavõistlusena.
1.2 E4x4KV etapi korraldaja koostab etapi juhendi andmetega osavõtutingimustest, programmist, rajast, auhindadest jne. Juhendi kooskõlastab 4×4 alakomitee ja registreerib EAL sekretariaat.
1.3 E4x4KV viiakse läbi vastavuses kehtivate EAL`i 4x4AK võistlusmääruste ning tehniliste tingimustega, käesoleva üldjuhendi ja etappide võistlusjuhenditega ning nende lisade, muudatuste ja täiendustega.

2. E4x4KV ETAPPIDEKS OLEVAD VÕISTLUSED
2.1 E4x4KV etapid viiakse läbi vastavalt üldjuhendis olevale kalenderplaanile.

Aeg Nimi Koht/Korraldaja
28-29.01.2022 Suur Maasturite Talvesprint Harjumaa / Rasmus Himma
22-24.07.2022 Suur Maasturite Suvesõit Viljandimaa / Rasmus Laansalu
14-16.10.2022 MudEST Ida-Virumaa / Joonas Oja, Tarvo Klaasimäe
11-12.11.2022 Isadepäeva sõit Lehtses Lääne-Virumaa / Oliver Jürimaa

2.2 E4x4KV läbiviija jätab endale õiguse muuta etappide toimumise aega, kohta ja arvu. Muudatustest teatatakse vastavalt kehtivale korrale.

3. E4x4KV VÕISTLUSKLASSID
3.1 E4x4KV arvestust peetakse võistlusklassidele
ATV, ATV VABA, TR-1, TR-3 ja VABA.
3.2 Võistlussõidukid peavad vastama EAL4x4AK poolt klassidele kehtestatud tehnilistele tingimustele ja ohutusnõuetele. Võimalikud muudatused avaldatakse EAL4x4AK poolt.
3.3 Võistlusklassis TR-3 osalevatel võistlussõidukitel peab olema EAL tehniline kaart.
3.4 Võistlussõiduk peab kandma võistlusnumbrit, mille järgi on võimalik võistlussõidukit rajal identifitseerida. Võimalikud küsimused numbrite osas tuleb lahendada enne registreerumist. Võistluste korraldajad ei väljasta võistlusnumbreid. Võistlusnumbri nimetab võistkonnale EAL4x4AK või elukohajärgne 4×4 komitee ja valmistab võistkond ise vastavalt EAL4x4AK poolt esitatud tingimustele.
3.5 Kõik võistlussõidukid peavad kandma EAL`i kohaseid kirjeid ja reklaami. EAL4x4AK reserveerib kõikidel E4x4KV raames toimuvatel võistlustel reklaamipinnad kohustuslikule reklaamile järgnevalt:
3.5.1 Võistlussõiduki vasakul ja paremal küljel 25x35cm.
3.5.2 Võistlussõiduki mootorikatte esiserv 50x30cm.
3.5.3 Kohustuslikust reklaamist on võistlejal võimalik loobuda tasudes loobumismaksu 160 € iga reklaami kohta, millisest loobutakse, igal võistlusel. Loobumismaks tasutakse EAL 4×4 alakomiteele.
3.6 Reklaamid, võistlusnumbrid ja võistlustunnus peavad olema paigaldatud võistlussõidukile enne tehnilisse komisjoni saabumist ja jääma võistlussõidukile võistluste lõpuni. Kui võistlussõiduki ehituslik omapära ei võimalda seda järgida tuleb pöörduda võistluste tehnilise komisjoni esimehe poole. Korraldaja antud reklaamide omavolilist ümberkujundamist (lõikamist jne.) käsitletakse rikkumisena.

4. VÕISTKONNAD JA OSAVÕTUMAKSUD
4.1 Võistkonna liikmed peavad olema vanemad kui 16 aastased, soolisi ja muid ealisi piiranguid ei ole.
4.2 E4x4KV saavad osaleda võistkonnad, milliste liikmed omavad EAL4x4AK võistlejakaarti, EAL võistlejalitsentsi või mõne välisriigi autospordiliidu võistleja litsentsi.
4.3 E4x4KV punktiarvestuse jaoks võistkond koosneb arvestusalusel aastal esmakordselt registreeritud I ja II juhist ja nende võistlussõiduki(te)st. Võistkond loetakse järgmisel võistlusel samaks kui on registreeritud vähemalt üks eelpool mainitutest (I või II juht, edaspidi juht) ja võistlussõiduk(id). ATV-de klassides on lubatud hooaja jooksul vahetada võistkonna liikmeid kahel etapil.
4.4 Võistkond võib E4x4KV –l osaledes vahetada võistlussõidukit ühel korral ( vahetuseks loetakse ka tagasivahetamist ). ATV-de klassides võistleja võib E4x4KV –l osaledes vajadusel välja vahetada võistlussõiduki ja sõidab sellega käesoleva hooaja lõpuni. Võistlussõiduki samasus tuvastatakse registreerimistunnistuse ja/või EAL tehniline kaardi abil võistluste tehnilises kontrollis.
4.5 Võistkonna liikmete arv on piiratud võistlussõidukis olevate 3-punkti turvavööga varustatud istekohtade arvuga. Osavõistluse juhendiga võib ohutuse tagamiseks osavõistluse lisakatsetel võistkonna liikmete arvu võistlusautos piirata.
4.6 ATV-de võistlusklassides koosneb võistkond kahest liikmest ja kahest võistlussõidukist. Kolmandate isikute kaasamine on lubatud ainult väljaspool katset ( ülesõitudel ja laagris on abi lubatud ). Keelatud on kütuse toomine katsele ( katsele sisse, välja arvatud korraldaja poolt lubatud kindlasse kokkulepitud kohta, mis tagab abi võrdselt kõigile ).
4.7 Võistkond peab etappidel esitama järgmised dokumendid:
4.7.1 EAL4x4AK võistlejakaart, EAL võistlejalitsents või elukohajärgse riigi autospordiliidu 4×4 litsents – kõik võistlussõiduki(te)s viibivad võistkonna liikmed.
4.7.2 juhiload – juht.
4.7.3 võistlussõiduki registreerimistunnistus – võistlusklassid TR-1; TR-3 ja VABA.
4.7.4 omandiõigust tõendav dokument – ATV võistlusklassid.
4.7.5 EAL võistlusauto tehniline kaart – võistlusklassid TR-3 ja VABA (kellel on registreeritud sportauto).
4.8 Osavõtutingimused ja -maksud etappidel osalemiseks esitatakse etappideks olevate võistluste juhendites.

5. VASTUTUS
5.1 Kõik võistkonna liikmed viibivad võistlustrassil omal vastutusel.
5.2 Võistluste korraldajad ja EAL ei vastuta võistkonna poolt neile endale ega kolmandatele isikutele tekitatud materiaalsete ja moraalsete kahjude eest.
5.3 Võistluste käigus kolmandatele isikutele ja/ või kaasvõistlejatele tekitatud kahju korvab kahju tekitanud võistkond.
5.4 Võistkonna juht peab andma allkirja selle kohta, et võistkond peab kinni kõikidest võistlusreeglitest ja ei kahjusta loodust, samuti selle kohta, et nad on tutvunud ja aru saanud võistluse juhendis sätestatust.
5.5 Võistkonna liikmete käitumisest tingitud eeskirjade rikkumiste ja nõuete eiramiste eest võistluste ajal vastutab I juht ( võistleja, kes andis käesolevas punktis loetletud piirangutest ja nõuetest kinnipidamise kohta allkirja ).

6. TULEMUSED
6.1 E4x4KV tulemused arvestatakse eraldi võistlusklasside kaupa, etappide lõpptulemuste alusel. Karikasarja punkte saavad kõik osavõistlusel tulemuse saanud võistkonnad.
6.2 Võistkondadele antakse igal etapil punkte nende paremusjärjestuse alusel järgneva tabeli alusel:

6.3 Igal osavõistlusel on üks lisapunkti lisakatse ( Power Stage ), kus lisapunkte saavad lisakatse viis parimat, vastavalt 5, 4, 3, 2 ja 1 punkti karikasarja arvestusse. Osavõistluse korraldaja teavitab enne võistluse algust, millisel lisakatsel saab lisapunkte. Kõik lisakatse lisapunktid lähevad sarjaarvestuses arvesse.
6.4 E4x4KV tulemused määratakse võistkondade poolt etappidel kogutud punktide summa järgi.
6.5 Võistlusklassides ATV, ATV VABA, TR-1, TR-3 ja VABA võetakse arvesse kolme parima etapi tulemused neljast, etappide arvu muutudes n-1. Juhul kui etappide arv on väiksem kui neli lähevad arvesse kõik etapid. Punktisumma võrdsuse korral eelistatakse karikasarjas rohkematest etappidest osavõtnud võistkonda ( kõik osavõistlused ), edasise võrdsuse korral rohkem paremaid tulemusi saanud võistkonda ( I;II kohad jne. ). Edasise võrdsuse korral arvestatakse paremat tulemust viimasel toimunud etapil või lõpuks tulemust viimasel sellel etapil, kus vähemalt üks vaatlusalune võistkond tulemuse sai.
6.6 Etapp loetakse toimunuks, kui stardib vähemalt kolm võistkonda omas võistlusklassis. Võistkond loetakse startinuks pärast stardiloa saamist osavõistluse tehniliselt komisjonilt.
6.7 Sarja arvestuses maha arvamisele ei kuulu diskvalifitseerimisega lõppenud etapp.
6.8 E4x4KV tulemuste kohta võetakse EAL4x4AK poolt vastu kirjalikke proteste 3 päeva jooksul peale etapi toimumist, protestimaks on 320 €.

7. AUTASUSTAMINE
7.1 E4x4KV kokkuvõttes autasustatakse iga võistlusklassi 3 paremat võistkonda EAL4x4AK medalite ja karikatega.
7.2 Autasustamine toimub EAL4x4AK aastalõpupeol 2022.a. detsembris.