2
aug.
Off

EAL Eesti 4×4 Off-Road ringraja karikavõistlus 2023 üldjuhend

EAL 4×4 ringraja karikavõistluse 2023 juhend

1. ÜLDKORRALDUS
1.1 2023. aasta EAL Eesti 4×4 Off-Road ringraja karikavõistlus (E4x4RKV) viiakse läbi Eesti Autospordi Liidu 4×4 alakomitee (EAL4x4AK) poolt mitme etapilise seeriavõistlusena.
1.2 E4x4RKV etapi korraldaja koostab etapi juhendi andmetega osavõtutingimustest, programmist, rajast, auhindadest jne. Juhendis peavad olema märgitud võistluse ametnikud ja žürii liikmed. Juhendi kooskõlastab 4×4 alakomitee ja registreerib EAL sekretariaat.
1.3 E4x4RKV viiakse läbi vastavuses kehtivate EAL4x4AK juhenditega ning tehniliste tingimustega, käesoleva üldjuhendi ja etappide võistlusjuhenditega ning nende lisade, muudatuste ja täiendustega.

2. E4x4RKV ETAPPIDEKS OLEVAD VÕISTLUSED
2.1 E4x4RKV etapid viiakse läbi vastavalt üldjuhendis olevale kalenderplaanile.
2.2 Etappide kalenderplaan:

Aeg Nimi Koht/Korraldaja
12-14.05.2023 Jaanikese Kuningas Valgamaa / Urmas Männama
28-30.07.2023 Ridala Offroad Metsik Laas Läänemaa / Vallo Aljas
11-13.08.2023 Klaperjaht Tartumaa / Vaiko Püttsepp
15-17.09.2023 Ridala Offroad Vaga Vesi… Läänemaa / Vallo Aljas

2.3 E4x4RKV läbiviija jätab endale õiguse muuta etappide toimumise aega, kohta ja arvu. Muudatustest teatatakse vastavalt kehtivale korrale.

3. E4x4RKV VÕISTLUSKLASSID
3.1.1 E4x4RKV arvestust peetakse võistlusklassides:
ATV, ATV VABA, TR-1 ja VEOK.
3.2 Võistlussõidukid peavad vastama EAL4x4AK poolt klassile kehtestatud tehnilistele tingimustele ja ohutusnõuetele. Võimalikud muudatused avaldatakse EAL4x4AK poolt.
3.3 Võistlussõiduk peab kandma võistlusnumbrit, mille järgi on võimalik võistlussõidukit rajal identifitseerida. Võimalikud küsimused numbrite osas tuleb lahendada enne registreerumist. Võistluste korraldajad ei väljasta võistlusnumbreid. Võistlusnumbri nimetab võistkonnale EAL4x4AK või päritoluriigi 4×4 komitee ja valmistab võistkond ise vastavalt EAL4x4AK poolt esitatud tingimustele.
NB! Kohustuslik dubleeriv katusenumber võistlusautol!
3.4 Kõik võistlussõidukid peavad kandma EAL`i kohaseid kirjeid ja reklaami. EAL4x4AK reserveerib kõikidel E4x4RKV raames toimuvatel võistlustel reklaamipinnad kohustuslikule reklaamile järgnevalt:
3.4.1 Võistlussõiduki vasakul ja paremal küljel 25x35cm
3.4.2 Võistlussõiduki mootorikatte esiserv 50x30cm
3.4.3 Kohustuslikust reklaamist on võistlejal võimalik loobuda tasudes loobumismaksu 160 € iga reklaami kohta, millisest loobutakse, igal võistlusel. Loobumismaks tasutakse EAL4x4AK-le.
3.5 Reklaamid, võistlusnumbrid ja võistlustunnus peavad olema paigaldatud võistlussõidukile enne tehnilisse komisjoni saabumist ja jääma võistlussõidukile võistluste lõpuni. Kui võistlussõiduki ehituslik omapära ei võimalda seda järgida tuleb pöörduda võistluste tehnilise komisjoni esimehe poole. Korraldaja antud reklaamide omavolilist ümberkujundamist (lõikamist jne.) käsitletakse rikkumisena.

4. VÕISTKONNAD JA OSAVÕTUMAKSUD
4.1 Võistkonna liikmed peavad olema vanemad kui 16 aastased, soolisi ja muid ealisi piiranguid ei ole.
4.2 E4x4RKV saavad osaleda võistkonnad, milliste liikmed omavad EAL rahvaspordi sõitjalitsentsi või mõne välisriigi autospordiliidu võistleja litsentsi.
4.3 E4x4RKV punktiarvestuse jaoks võistkond koosneb arvestusalusel aastal esmakordselt registreeritud I ja II juhist ja nende võistlussõidukist. Võistkond loetakse järgmisel võistlusel samaks kui on registreeritud vähemalt üks eelpool mainitutest (I või II juht) ja võistlussõiduk.
4.4 Võistkond võib E4x4RKV –l osaledes vahetada võistlussõidukit ühel korral ( vahetuseks loetakse ka tagasivahetamist ).
4.5 Võistkonna liikmete arv on piiratud võistlusautos olevate 3-punkti turvavööga varustatud istekohtade arvuga. Etapi juhendiga võib ohutuse tagamiseks etapi lisakatsetel võistkonna liikmete arvu võistlusautos piirata.
4.6 Võistlusklassis ATV ja ATV VABA koosneb võistkond võistlejast ja tema võistlussõidukist.
4.7 Võistkond peab etappidel esitama järgmised dokumendid:
4.7.1 EAL rahvaspordi sõitjalitsents või elukohajärgse riigi autospordiliidu 4×4 litsents – kõik võistlussõiduki(te)s viibivad võistkonna liikmed.
4.7.2 juhiload – I ja II juht.
4.7.3 kasutusõigust tõendav dokument.
4.8 Osavõtutingimused ja -maksud etappidel osalemiseks esitatakse etappideks olevate võistluste juhendites.

5. VASTUTUS
5.1 Kõik võistkonna liikmed viibivad võistlustrassil omal vastutusel.
5.2 Etappide korraldajad ja EAL ei vastuta võistkonna poolt neile endale ega kolmandatele isikutele tekitatud materiaalsete ja moraalsete kahjude eest.
5.3 Võistluste käigus kolmandatele isikutele ja/ või kaasvõistlejatele tekitatud kahju korvab kahju tekitanud võistkond.
5.4 Kõikide võistkondade juhid peavad andma allkirja selle kohta, et peavad kinni kõikidest võistlusreeglitest ja ei kahjusta loodust, samuti selle kohta, et nad on tutvunud ja aru saanud võistluse juhendis sätestatust.
5.5 Võistkonna liikmete käitumisest tingitud eeskirjade rikkumiste ja nõuete eiramiste eest võistluste ajal vastutab juht ( võistleja, kes andis käesolevas punktis loetletud piirangutest ja nõuetest kinnipidamise kohta allkirja ).

6. TULEMUSED
6.1 E4x4RKV tulemused arvestatakse etappide lõpptulemuste alusel. Karikavõistluse kohapunkte saavad kõik etapil tulemuse saanud võistkonnad.
6.2 Võistkondadele antakse igal etapil kohapunkte nende paremusjärjestuse alusel järgneva tabeli alusel:

6.3 E4X4RKV tulemused määratakse võistkondade poolt etappidel kogutud kohapunktide summa järgi.
6.4 Võistlusklassides ATV, ATV VABA, TR-1 ja VEOK võetakse arvesse kõigi nelja etapi tulemused. Kohapunktide punktisumma võrdsuse korral eelistatakse karikavõistlusel rohkematest etappidest osavõtnud võistkonda (kõik etapid), edasise võrdsuse korral rohkem paremaid tulemusi saanud võistkonda ( I;II kohad jne. ). Edasise võrdsuse korral arvestatakse paremat tulemust viimasel toimunud etapil või lõpuks tulemust viimasel sellel etapil, kus vähemalt üks vaatlusalune võistkond tulemuse sai.
6.5 Etapp loetakse toimunuks, kui stardib vähemalt viis võistkonda omas võistlusklassis. Võistkond loetakse startinuks pärast stardiloa saamist osavõistluse tehniliselt komisjonilt.
6.6 Sarja arvestuses maha arvamisele ei kuulu diskvalifitseerimisega lõppenud etapp.
6.7 E4X4RKV tulemuste kohta võetakse EAL4x4AK poolt vastu kirjalikke proteste 3 päeva jooksul peale etapi toimumist, protestimaks on 320 €.

7. AUTASUSTAMINE
7.1 E4X4RKV kokkuvõttes autasustatakse 3 paremat võistkonda.
7.2 Autasustamine toimub aastalõpupeol 2023.a. detsembris.