2
veebr.
Off

EAL Eesti 4×4 Off-road ringrajasõidu reeglid ja karistused aastal 2017

2017-ringrajasõidu reeglid

1. Üldine
1.1. ET1 ja ET2 võistlusklassides on võistkonna maksimaalne liikmete arv 3.
1.2. TR-1 ja VEOK võistlusklassides on võistkonna maksimaalne liikmete arv piiratud võistlussõidukis olevate 3-punkti turvavööga varustatud istekohtade arvuga. Etapi juhendiga võib ohutuse tagamiseks etapi lisakatsetel võistkonna liikmete arvu võistlusautos piirata.
1.3. Võistlusklassis ATV koosneb võistkond võistlejast ja tema võistlussõidukist.
1.4. Võistkonna liikmed peavad olema vanemad kui 16 aastased, soolisi ja muid ealisi piiranguid ei ole. Võistkonna liikmete andmed esitatakse korraldajale registreerimisankeedis. Võistkonna liikmeid ja nende arvu ilma mõjuva põhjuseta ja organisaatori loata vahetada ei tohi.
1.5. Iga võistlusmasin peab kandma võistlusnumbrit, mille järgi on võimalik sõidukit rajal identifitseerida. Vt eal.4×4.ee/voistlusnumbrid/
NB! Kohustuslik dubleeriv number katusel võistlusautodel!
1.6. Võimalikud küsimused numbrite osas tuleb lahendada tehnilises komisjonis. Võistkond on vastutav, et võistlusnumber oleks faktikohtunikele loetav kogu võistlussõidu vältel.
1.7. Juhul kui võistlusmasinale paigaldatakse ajavõtutransponder siis selle kaotamise või lõhkumise korral kohustub võistkond korvama korraldajale seadme kahju, trahvina 350€, peale võistlusrajalt lahkumist tuleb koheselt transponder tagastada ajamõõdu kohtunikule.
1.8. ET1 ja ET2 võistlusklassi võistlejad peavad kinni pidama EAL-i dokumentidega määratud eeskirjadest, Eesti meistrivõistlus Offroad Racing´us 2017 üldjuhendist, käesolevast ringrajasõidu juhendist ja osavõistluse võistlusjuhendist, „võistlejate telklaagri“ eeskirjadest ning käituma lugupidavalt kaasvõistlejatega ning võistluse korraldusega seotud isikutega. Selle reegli eiramise korral võib määrata võistkonnale rahatrahvi või stardikeelu. Rikkumise puhul on korraldajal õigus määrata trahv kuni 200.- € ning korduva rikkumise puhul – kehtestada järgmise stardi keeld.
1.9. ATV, TR-1 ja VEOK võistlusklassi võistlejad peavad kinni pidama EAL-i dokumentidega määratud eeskirjadest, EAL Eesti 4×4 Off-Road ringraja karikavõistluse 2017 üldjuhendist, käesolevast ringrajasõidu juhendist ja osavõistluse võistlusjuhendist, „võistlejate telklaagri“ eeskirjadest ning käituma lugupidavalt kaasvõistlejatega ning võistluse korraldusega seotud isikutega. Selle reegli eiramise korral võib määrata võistkonnale rahatrahvi või stardikeelu. Rikkumise puhul on korraldajal õigus määrata trahv kuni 200.- € ning korduva rikkumise puhul – kehtestada järgmise stardi keeld.
1.10. Kõikide võistkondade piloodid peavad andma allkirja selle kohta, et peavad kinni kõikidest võistlusreeglitest ja ei kahjusta loodust, samuti selle kohta, et nad on tutvunud ja aru saanud võistluse juhendis sätestatust. Võistkonna liikmete käitumisest tingitud eeskirjade rikkumiste ja nõuete eiramiste eest võistluste ajal vastutab piloot (võistleja, kes andis eelmises punktis loetletud piirangute ja nõuete täitmise kohta allkirja).
1.11. Võistluste käigus kolmandatele isikutele ja kaasvõistlejatele tekitatud kahju korvab kahju tekitanud võistkond.
1.12. Võistlusklassides ET1, ET2, TR-1 ja VEOK on kõikidel võistkonna liikmetel kohustuslik kasutada kiivreid vastavalt juhendile „Kiivrite nõuded ja kasutamise kord EAL 4×4 komitee poolt korraldatavates sarjades“.
1.13. Võistlusklassis ATV peab turvavarustus vastama juhendile „Võistleja kohustuslik varustus võistlusklassides ATV Vaba ja ATV Originaal EAL-s registreeritud maastikusõidu võistlustel“
1.14. Kõik võistlejad viibivad võistlustrassil omal vastutusel.
1.15. Kõigil võistlejatel soovitatakse turvalisuse suurendamiseks kasutada erksavärvilisi pealisriideid!
1.16. Võistluste korraldaja ja EAL ei vastuta võistkonna poolt neile endale ega kolmandatele isikutele tekitatud materiaalsete ja moraalsete kahjude eest.

2. Stardijärjekord
2.1. Võistlusmasinad stardivad ajasõidule elavas järjekorras.
2.2. Võistlusmasinate põhisõidu stardijärjekord määratakse vastavalt ajasõidu rajal saavutatud tulemusele, parima aja saanud ekipaaž stardib esimesena. Ajasõidu rada kontrollajaga mitteläbinud, ajasõidule mittestartinud või sellest loobunud võistkonnad stardivad üks minut peale üldstarti.
2.3. Põhisõidu kestvus kõigis võistlusklassides on orienteeruvalt 3 tundi, kuid saab määratud ringide arvuga arvestades liidrist. Minimaalse ringide arvu, mille liider peab läbima, määrab peakohtunik vastavalt ilmastikuoludele ja raja tingimustele pärast võistlussõidu teist tundi ja sellest teavitatakse rajal viibivaid võistlejaid tahvliga ringi lõpus, kuhu on märgitud ringide arv. Pärast liidri finišeerimist viimaselt ringilt käivitatakse järgnevaile võistlejaile kaotusaja stopper. Finiš on avatud 30 minutit peale liidri finišeerimist. Võistkonnale, kes selle aja sees ei ületa finišijoont, loetakse finišiks viimane läbitud täisringi finiš. Kõigile võistlejatele on finiš avatud peale esimese täisringi lõppu ning võistlustulemus läheb võistlusel arvesse kõigil võistkondadel, kes läbisid vähemalt ühe täisringi.

3. Sõit ajasõidu rajal
3.1. Ajasõidu läbiviimiseks võib iga korraldaja määrata osavõistluse juhendiga personaalse metoodika. Siinkohal on ära toodud standardkord ajasõidu läbimiseks.
3.2. Ajasõidu rada on enamjaolt põhisõidu rajaga kattuvalt märgitud trass, mis tuleb läbida võimalikult kiiresti, kuid mille ülesehituslik iseloom seab kiireks läbimiseks läbijale eelduseks kasutada maastikusõiduosavust, -kiirust ja –taktikat õigetes proportsioonides.
3.3. Ajasõidu trassi korrektset läbimist tõestab mahtumine kontrollaega ning kõik rajapiirded peavad jääma puutumatuks, vastasel juhul loetakse trass mitteläbituks.
3.4. Kõigil võistkondadel on õigus kolmele ajasõidu katsele.
3.5. Kogu raja läbimise jooksul peab olema kiiver peas kõigil võistkonnaliikmetel ning võistlusauto liikumise ajal kinnitatud turvavöö. Selle reegli rikkumise korral on rajakohtunikul õigus tühistada võistkonna antud ajasõidu katse tulemus.
3.6. Võistlusmasinad lahkuvad suletud pargist vastavalt elavale järjekorrale ja peavad sinna tagasi naasma enimalt 15 min peale ajasõidu lõppu. Kõik liikumised suletud pargist sisse ja välja ning ajasõidu stardiajad fikseeritakse osalejakaardil. Võistkonnad, kes on seda distsipliini rikkunud, saadetakse korduvale tasulisele (75.- €) tehnoülevaatusele.
3.7. Loodushoiu nõuded on toodud punktis 6. Nende reeglite eiramise korral on korraldajal õigus määrata trahv 75.- kuni 200.- € (sõltuvalt loodusele tekitatud kahjust) ja tühistada võistkonna ajasõidu tulemus.
3.8. Ajasõidule lastakse võistlusmasinaid intervalliga 2-3 minutit, kohtunik võib intervalli vajadusel muuta. Maksimum läbimise aeg (kontrollaeg) määratakse võistlusjuhendiga või bülletääniga. Selle aja ületamise korral loetakse ajasõidu katse ebaõnnestunuks.
3.9. Kui mingil põhjusel (erakorraline remont, kütuse tankimisest tingitud probleem, rehvi remont vms) võistkonna võistlusmasin ei jõua etteantud aja jooksul kinnisesse parki, tuleb võistlusmasinale teostada tasuline (75.- €) korduv tehniline kontroll (TÜV) kinnisesse parki saabumise järel. Võistkonna start kestvussõidule toimub vastavalt punktile 2.2.
3.10. Kui võistlusmasin jõuab suletud parki vähem kui 1 tund enne tema võistlusklassi starti, ei ole kohtunik kohustatud teda starti lubama.

4. Sõit põhisõidu võistlusrajal
4.1. Põhisõidu ajal, kui kaasvõistlejaid ei ole vahetus läheduses, võib vabalt kasutada kogu raja laiust. Otsekohe, kui raja sirgel osal on aeglasemalt liikuvale võistlusmasinale järgi jõudnud kiiremini liikuv võistlusmasin, peab eessõitja andma teed kiiremale, suundudes rajaservale.
4.2. Mitme võistlusmasina üheaegsel liikumisel samal rajalõigul on trajektoori valiku eesõigus eessõitjal. Eessõitja eelisõigus kaob, kui talle järgnenud võistlusmasin on jõudnud eessõitva võistlusmasina kõrvale. Kõrvale jõudmise asendiks on eessõitva võistlusmasina tagarataste ja taga sõitva võistlusmasina esirataste jõudmine ühele sirgele. Kõrvuti sõitmisel nii sirgetel kui kurvides, peavad mõlemad võistlejad tagama kaasvõistlejale võimaluse rajal püsimiseks, liikuda võib vaid rööpsetel trajektooridel. Keelatud on sõiduvõtted, mis takistavad teisi võistlejaid. Nagu näiteks liialt varajased suunamuutused, tahtlik masinate kiilumine kurvi sise- või välisserva suunas ning muud kaasvõistlejaid ohustavad sõiduvõtted. Süüdi olevat võistlejat karistatakse tahtlikus määruste rikkumises. Korduv rikkumine (ka tahtmatu viga) võib kaasa tuua võistkonna eemaldamise.
4.3. Võistluste ajal võib võidusõiduks kasutada ainult tähistatud võistlusrada. Igasugune sõit rajal toimub ainult ettenähtud suunas. Trassi märgistuse sihilik või tahtmatu rikkumine (nt raja piirdelindi lõhkumine), varjamine ning muutmine on keelatud. Rajapiirdeid võib eriolukorras ringi tõsta ainult rajameister, kes vajadusel määrab ka rajal tekkinud takistusest möödumise suuna. Samuti võib olla rajal kohti kus osutatakse korraldaja poolset abi vintsimise, väljavedamise või vintsi ankru näol, et vähendada ummikute tekkeid rajal.
4.4. Valede sõiduvõtete kasutamine. Valeks sõiduvõtteks loetakse seda, kui võistleja sõidab kurvi kiirusel, mille tagajärjeks on ohuolukord. Samuti on vale sõiduvõte kui võistleja sooritab möödasõidu nõnda, et kaassõitja on sunnitud kokkupõrke vältimiseks pidurdama. Keelatud on tagant otsasõit ja nn rammimine küljelt.
4.5. Keelatud on möödumine kaasvõistlejast kui rajal on ohuolukord (avarii; liikumisvõimetu masin kohas, kus sellest möödumine on raskendatud või võimatu).
4.6. Tehniline abi rajal ja kõrvaline abi rajal liikumisel on keelatud. Remondi ja hooldustoiminguid rajal võivad teostada üksnes võistkonnaliikmed. Abi liikumiseks on lubatud vaid kaasvõistlejate poolt. Remondi teostamiseks on olemas hooldeala, kus on lubatud ka hooldemeeskonna abi.
4.7. Kohtuniku nõuete ja/või märguannete täitmine on võistlejale kohustuslik.
4.8. Vintsimine kasvavast puust/põõsast ilma puukaitsevööta on keelatud. Täpsemalt märgistatud trassil ning väljaspool seda käitumisest räägitakse stardis 10 min enne starti.
4.9. Võistlejad peavad kandma kiivreid kogu võistlussõidu kestel.
4.10. Keelatud on võistlusauto katvate keredetailide (kapott, uksed, luugid jne) eemaldamine võistlussõidu käigus.
4.11. Signaallipud ja märgutahvlid.
4.11.1. Kollane lipp = möödasõidu keeld – näidatakse ainult konkreetse ohuolukorra või takistuse ees paikneva rajakohtuniku poolt. Kollase lipu mõju lõppeb takistusest või ohu piirkonnast mööda sõitmise hetkel.
4.11.2. Märgutahvel – rajakohtunikud võivad kasutada märgutahvleid, kuhu on kirjutatud võistkonna võistlusnumber, edastamaks võistlevale võistkonnale infot trahvipeatuste jms. kohta.
4.12. Karistused
4.12.1. Punktide 4.1-4.6. rikkumise tuvastamisel määrab kohtunik trahvipeatuse kestvusega kuni 5 minutit, mis tuleb võistlejal kanda peatudes vastavalt kohtuniku antud märguandele nn trahviboksis.
4.12.2. Punktide 4.1-4.6 korduva rikkumise ning punktide 4.7-4.10 rikkumise eest eemaldab kohtunik võistleja rajalt.

5. Tulemused
5.1. Võistluste tulemused ja lõpuprotokollid avaldatakse võistluste ametlikul infotahvlil orienteeruvalt 30 minutit peale kestvussõidu finiši sulgemist. Need muutuvad lõplikeks kui 20 minuti jooksul peale info väljastamist ei ole võistlejad esitanud kirjalikke proteste võistluste käigu kohta võistluste sekretariaati.
5.2. Tulemused arvestatakse eraldi võistlusklassides, millised on toodud võistlusjuhendis. Võitjaks loetakse võistkond või võistleja, kes on suutnud põhisõidu rajal läbida enim ringe parima ajaga.
5.3. Katkestanuks loetakse võistkond või võistleja kes ei ole läbinud ühtegi täis ringi.
5.4. 2017. aasta Eesti lahtistel meistrivõistlustel Offroad Racing´us kohapunkte saavad võistlusklasside ET1, ET2 need võistkonnad, kes on läbinud vähemalt 30% võitja ringide arvust põhisõidu rajal.
5.5. 2017. aasta EAL Eesti 4×4 Off-Road ringraja karikavõistlusel kohapunkte saavad kõik etapil tulemuse saanud võistkonnad.

6. Loodushoid
6.1. Võistlustel osalemise põhieelduseks on heatahtlik suhtumine loodusesse.
6.2. Vintsimine, kasutades kinnituspunktina puud, on lubatud ainult puukaitsevööga.
6.3. Keelatud on looduse reostamine mittelooduslike vedelikega (autokütus, õli jm).
6.4. Liikumisel looduses tuleb jälgida, et ei tekitata kahjustusi puudele, keelatud on kasvavate, elus puude langetamine ja murdmine, väljaarvatud juhul, kui see tekitab otsest ohtu võistkonnaliikmete elule või tervisele.
6.5. Mootorsae kasutamine on keelatud.
6.6. Loodusele tekitatud kahjud, kuuluvad hüvitamisele kahju tekitanud võistkonna poolt peale vastava hindamisakti koostamist ja keskkonnaeksperdi poolt kinnitamist.
6.7. Vintsimine elektripostidest on keelatud.

7. Protestid
7.1. Proteste võib esitada kuni 15 min peale võistluste esialgsete tulemuste väljakuulutamist kirjalikus vormis võistluste sekretariaati.
7.2. Protestimaks on 200.- € ja see tasutakse protesti esitamisel.
7.3. Protestimaks tagastatakse ainult juhul, kui protest lahendatakse protestija kasuks.
7.4. Kohtunike otsus punktide 4.1-4.10 vastu eksinud võistleja kohta on lõplik ja ei kuulu protestimisele.

8. Teated ja muu
8.1. Kuna võistlus toimub suletud ja piiratud alal, on turvalisuse kaalutlusel võistlusalasse sisse ja sealt välja liikumine peatatud kella 22.00-st kuni kella 08.00-ni. Samal ajal on keelatud ka igasugune liiklemine sõidukitega ning mootorite käivitamine. Sellel ajal saab jalgsi võistlusalast lahkuda ning sõidukiga erandkorras välja sõita (turvaülema või võistluste juhi loal). Igasugune sissepääs alasse sellel ajal on tõkestatud. Oodata saab pealtvaatajate parkla-alas ja sinna on ligipääs sellel ajal avatud.
8.2. Ametlikud teadaanded ja muudatused võistluste juhendmaterjalis kajastuvad infotahvlil bülletääni vormis, lisakatsete juhendites või selgitatakse neid võistlejate briifingul. Briifingul tehtud muudatused ja parandused tuleb kajastada bülletääniga infotahvlil peale briifingut.
8.3. Kui võistlejad näevad rajal olles rikutud rajatähiseid või piirdelinte, tekitatud looduskahju, peavad nad sellest koheselt informeerima võistluste korraldajaid (helistama sekretariaati ), vastasel korral võidakse lugeda neid endid süüdlaseks.
8.4. Võistlusrajale lootusetult kinni jäänud või tehnilistel põhjustel mitteliikuvate masinate ära toomise garanteerib korraldaja ööpäeva jooksul peale võistluste lõpetamist võistkonna kulul.
8.5. Korraldaja jätab endale õiguse teha mõjuvatel põhjustel muudatusi võistluse toimumise ajas ja kohas, ajakavas ja võistluse käigus.
8.6. Korraldajal on õigus eemaldada võistluselt koos tulemuste tühistamisega käesolevat juhendit mittetäitvad, samuti ebakained, ebasportlikult ja ebaviisakalt käituvad võistlejad.
8.7. Kõik antud juhendiga mittemääratletud faktid ja probleemid lahendab žürii.