4
veebr.
Off

EAL Eesti 4×4 Off-Road superkarikavõistlus 2021 üldjuhend

EAL 4X4 SKV 2021 juhend

1. ÜLDKORRALDUS
1.1 2021. aasta EAL Eesti 4×4 Off-Road superkarikavõistlus (E4x4SKV) viiakse läbi Eesti Autospordi Liidu 4×4 alakomitee (EAL4x4AK) poolt mitme etapilise seeriavõistlusena.
1.2 E4x4SKV etapi korraldaja koostab etapi juhendi andmetega osavõtutingimustest, programmist, rajast, auhindadest jne. Juhendi kooskõlastab 4×4 alakomitee ja registreerib EAL sekretariaat.
1.3 E4x4SKV viiakse läbi vastavuses kehtivate EAL`i 4x4AK võistlusmääruste ning tehniliste tingimustega, käesoleva üldjuhendi ja etappide võistlusjuhenditega ning nende lisade, muudatuste ja täiendustega.

2. E4x4SKV ETAPPIDEKS OLEVAD VÕISTLUSED
2.1 E4x4SKV etapid viiakse läbi vastavalt üldjuhendis olevale kalenderplaanile.

Aeg Nimi Koht/Korraldaja
26-28.02.2021 Suur Maasturite Talvesprint Harjumaa / Rasmus Himma
14-16.05.2021 Jaanikese Kuningas Valgamaa / Urmas Männama
18-20.06.2021 Ridala Offroad Metsik Laas Läänemaa / Vallo Aljas
09-11.07.2021 Suur Maasturite Suvesõit Viljandimaa / Rasmus Laansalu
06-08.08.2021 Klaperjaht Tartumaa / Vaiko Püttsepp
10-12.09.2021 Antsumäe Offroad Võrumaa / Janek Treier
15-17.10.2020 MudEST Ida-Virumaa / Joonas Oja, Tarvo Klaasimäe
12-14.11.2020 Lehtse Lääne-Virumaa / Oliver Jürimaa

2.2 E4x4SKV läbiviija jätab endale õiguse muuta etappide toimumise aega, kohta ja arvu. Muudatustest teatatakse vastavalt kehtivale korrale.

3. E4x4SKV VÕISTLUSKLASSID
3.1 E4x4SKV arvestust peetakse võistlusklassile TR-1.
3.2 Võistlussõidukid peavad vastama EAL4x4AK poolt klassidele kehtestatud tehnilistele tingimustele ja ohutusnõuetele. Võimalikud muudatused avaldatakse EAL4x4AK poolt.
3.3 Võistlussõiduk peab kandma võistlusnumbrit, mille järgi on võimalik võistlussõidukit rajal identifitseerida. Võimalikud küsimused numbrite osas tuleb lahendada enne registreerumist. Võistluste korraldajad ei väljasta võistlusnumbreid. Võistlusnumbri nimetab võistkonnale EAL4x4AK või elukohajärgne 4×4 komitee ja valmistab võistkond ise vastavalt EAL4x4AK poolt esitatud tingimustele.
3.4 Kõik võistlussõidukid peavad kandma EAL`i kohaseid kirjeid ja reklaami. EAL4x4AK reserveerib kõikidel E4x4SKV raames toimuvatel võistlustel reklaamipinnad kohustuslikule reklaamile järgnevalt:
3.4.1 Võistlussõiduki vasakul ja paremal küljel 25x35cm.
3.4.2 Võistlussõiduki mootorikatte esiserv 50x30cm.
3.4.3 Kohustuslikust reklaamist on võistlejal võimalik loobuda tasudes loobumismaksu 160 € iga reklaami kohta, millisest loobutakse, igal võistlusel. Loobumismaks tasutakse EAL 4×4 alakomiteele.
3.5 Reklaamid, võistlusnumbrid ja võistlustunnus peavad olema paigaldatud võistlussõidukile enne tehnilisse komisjoni saabumist ja jääma võistlussõidukile võistluste lõpuni. Kui võistlussõiduki ehituslik omapära ei võimalda seda järgida tuleb pöörduda võistluste tehnilise komisjoni esimehe poole. Korraldaja antud reklaamide omavolilist ümberkujundamist (lõikamist jne.) käsitletakse rikkumisena.

4. VÕISTKONNAD JA OSAVÕTUMAKSUD
4.1 Võistkonna liikmed peavad olema vanemad kui 16 aastased, soolisi ja muid ealisi piiranguid ei ole.
4.2 E4x4SKV saavad osaleda võistkonnad, milliste liikmed omavad EAL4x4AK võistlejakaarti, EAL võistlejalitsentsi või mõne välisriigi autospordiliidu võistleja litsentsi.
4.3 E4x4SKV punktiarvestuse jaoks võistkond koosneb arvestusalusel aastal esmakordselt registreeritud I ja II juhist ja nende võistlussõiduki(te)st. Võistkond loetakse järgmisel võistlusel samaks kui on registreeritud vähemalt üks eelpool mainitutest (I või II juht, edaspidi juht) ja võistlussõiduk(id).
4.4 Võistkond võib E4x4SKV –l osaledes vahetada võistlussõidukit ühel korral ( vahetuseks loetakse ka tagasivahetamist ). Võistlussõiduki samasus tuvastatakse registreerimistunnistuse abil võistluste tehnilises kontrollis.
4.5 Võistkonna liikmete arv on piiratud võistlussõidukis olevate 3-punkti turvavööga varustatud istekohtade arvuga. Osavõistluse juhendiga võib ohutuse tagamiseks osavõistluse lisakatsetel võistkonna liikmete arvu võistlusautos piirata.
4.6 Võistkond peab etappidel esitama järgmised dokumendid:
4.6.1 EAL4x4AK võistlejakaart, EAL võistlejalitsents või elukohajärgse riigi autospordiliidu 4×4 litsents – kõik võistlussõiduki(te)s viibivad võistkonna liikmed.
4.6.2 juhiload – juht.
4.6.3 võistlussõiduki registreerimistunnistus.
4.7 Osavõtutingimused ja -maksud etappidel osalemiseks esitatakse etappideks olevate võistluste juhendites.

5. VASTUTUS
5.1 Kõik võistkonna liikmed viibivad võistlustrassil omal vastutusel.
5.2 Võistluste korraldajad ja EAL ei vastuta võistkonna poolt neile endale ega kolmandatele isikutele tekitatud materiaalsete ja moraalsete kahjude eest.
5.3 Võistluste käigus kolmandatele isikutele ja/ või kaasvõistlejatele tekitatud kahju korvab kahju tekitanud võistkond.
5.4 Võistkonna juht peab andma allkirja selle kohta, et võistkond peab kinni kõikidest võistlusreeglitest ja ei kahjusta loodust, samuti selle kohta, et nad on tutvunud ja aru saanud võistluse juhendis sätestatust.
5.5 Võistkonna liikmete käitumisest tingitud eeskirjade rikkumiste ja nõuete eiramiste eest võistluste ajal vastutab I juht ( võistleja, kes andis käesolevas punktis loetletud piirangutest ja nõuetest kinnipidamise kohta allkirja ).

6. TULEMUSED
6.1 E4x4SKV tulemused arvestatakse etappide lõpptulemuste alusel. Superkarikasarja arvestuse jaoks peab võistkond osalema vähemalt ühel orienteerumis ja ühel ringraja võistlusel. Superkarikasarja punkte saavad kõik osavõistlusel tulemuse saanud võistkonnad.
6.2 Võistkondadele antakse igal etapil punkte nende paremusjärjestuse alusel järgneva tabeli alusel:

6.3 E4x4SKV tulemused määratakse võistkondade poolt etappidel kogutud punktide summa järgi.
6.4 Arvesse võetakse kuue parima etapi tulemused kaheksast, etappide arvu muutudes n-2. Juhul kui etappide arv on väiksem kui viis lähevad arvesse kõik etapid. Punktisumma võrdsuse korral eelistatakse karikasarjas rohkematest etappidest osavõtnud võistkonda ( kõik osavõistlused ), edasise võrdsuse korral rohkem paremaid tulemusi saanud võistkonda ( I;II kohad jne. ). Edasise võrdsuse korral arvestatakse paremat tulemust viimasel toimunud etapil või lõpuks tulemust viimasel sellel etapil, kus vähemalt üks vaatlusalune võistkond tulemuse sai.
6.5 Etapp loetakse toimunuks, kui stardib vähemalt kolm võistkonda omas võistlusklassis. Võistkond loetakse startinuks pärast stardiloa saamist osavõistluse tehniliselt komisjonilt.
6.6 Sarja arvestuses maha arvamisele ei kuulu diskvalifitseerimisega lõppenud etapp.
6.7 E4x4SKV tulemuste kohta võetakse EAL4x4AK poolt vastu kirjalikke proteste 3 päeva jooksul peale etapi toimumist, protestimaks on 320 €.

7. AUTASUSTAMINE
7.1 E4x4SKV kokkuvõttes autasustatakse esimest kohta rändkarikaga ning kolme paremat võistkonda EAL4x4AK medalitega.
7.2 Autasustamine toimub EAL4x4AK aastalõpupeol 2021.a. detsembris.