2
veebr.
Off

Eesti meistrivõistlus Offroad Racing´us 2017 üldjuhend.

ORMV 2017 juhend

1. ÜLDKORRALDUS
1.1. 2017. a Eesti lahtised meistrivõistlused Offroad Racing´us (ORMV) viiakse läbi Eesti Autospordi Liidu (EAL) ja EAL 4×4 komitee (EAL4x4AK) poolt mitmeetapilise seeriavõistlusena.
1.2. ORMV etapi korraldaja koostab etapi juhendi, milline on kooskõlastatud EAL 4×4 komiteega ning mis peab olema avaldatud veebilehel https://offroad.ee vähemalt 4 nädalat enne planeeritud võistluse algust sisaldades EAL poolset registreerimisnumbrit. Võistlusjuhend on meistrivõistluste üldjuhendi ja tehniliste reeglite täiendus.
1.3. ORMV viiakse läbi kooskõlas FIA spordikoodeksiga, kehtivate tehniliste tingimustega, EAL 4×4 komitee kehtestatud juhenditega, käesoleva üldjuhendiga, etappide juhenditega ning kõigi nimetatud dokumentide lisade ja bülletäänidega. ORMV üldjuhend on kinnitatud EAL juhatuses.
1.4. Võimalikud muudatused üldjuhendisse või kalenderplaani esitab ja kehtestab EAL 4×4 komitee hiljemalt 30 kalendripäeva enne võistlusi. Muudatused avaldatakse EAL 4×4 komitee veebilehel.
1.5. ORMV etappide arv aastal 2017 on maksimaalselt 5. Kalender avaldatakse EAL veebilehel http://www.autosport.ee ja EAL 4×4 komitee veebilehel https://offroad.ee.

2. VÕISTLUSAUTOD, ARVESTUSKLASSID
2.1. ORMV arvestusklassid:
2.1.1. ET1
2.1.2. ET2
2.2. Võistlusautod peavad vastama kehtivatele tehnilistele reeglitele ning omama ASN võistlusauto tehnilist kaarti või tänavalegaalse sõiduki registreeringut päritolumaa liiklusregistris.
2.3. Võistlusnumbrid 2017. a meistrivõistlustel.

2.4. Võistlusnumbrid tuleb registreerida vähemalt 5 päeva enne võistlust. Võistlusnumbrid peavad vastama EAL Eesti 4×4 karikasarja võistlusnumbrite nõuetele.
Info eal.4×4.ee/voistlusnumbrid
NB! Kohustuslik dubleeriv katusenumber!

3. OSAVÕTJAD
3.1. ORMV etappidel võivad osaleda autosportlased, kellel on Eestis kehtiv sõitjalitsents.
3.2. ORMV arvestuses saavad punkte sarja osavõistlustele registreerunud ja stardimaksu tasunud võistkonna piloot(juht) ja kaardilugeja/vintsimees (kaasjuht).

4. STARDIMAKSUDE PIIRHINNAD
4.1. Stardimaksu ülempiir võistkonnale on 100 €. Kui võistlusel soovib osaleda võistkond, kes ei osale ORMV sarjas, on võistkonna stardimaksu ülempiir 150 €. Eelregistreerimata võistkonna stardimaks on kõige rohkem 150 €, mis tasutakse võistluspaigas. Korraldajal on õigus kehtestada piirhinnast madalamaid stardimakse. Esitatud summad on lõplikud.
4.2. Registreerimine:
4.2.1. Eelregistreerimine toimub veebilehel www.autosport.ee. Eelregistreerimine algab koos võistlusjuhendi avaldamisega ja lõpeb 5 päeva enne võistluse algust. Eelregistreerimise korral loetakse võistleja registreerunuks raha laekumisel korraldaja kontole.
4.2.2. Kui võistlus ei toimu korraldaja tegevusetuse või süülise tegevuse tagajärjel tagastab osavõistluse korraldaja tasutud stardimaksu täies mahus.
4.2.3. Juhul kui võistlus ei toimu korraldajast mittesõltuvatel asjaoludel tagastab osavõistluse korraldaja 50% tasutud stardimaksu summast.

5. ETAPI SOOVITUSLIK VÕISTLUSE KÄIK
5.1. Võistluse soovituslik ajakava:
5.1.1. Soovitatav treeningsõitude aeg on 1-2 nädalat enne võistlust.
5.1.2. Võistluse nädalal on treeningsõitude läbiviimine keelatud.
5.1.3. Dokumentide kontroll, tehniline kontroll ja ajasõidud peaksid toimuma põhivõistlusele eelneval päeval.
5.1.4. Võistlejate koosolek on võistlejaile kohustuslik.
5.2. Tehniline kontroll. Võistlusauto tuleb enne EAL-i tehnilise kaardi saamist ja MA ülevaatust ette näidata EAL 4×4 komitee tehnilisele kontrollile.
5.3. Treeningsõidud. Treeningsõitude läbiviimise eest vastutab osavõistluse korraldaja.
5.4. Ajasõidud. Ajasõit toimub elavas järjekorras, kas spetsiaalselt ettevalmistatud rajal või osalisel (mitte vähem kui 25%) võistlusraja trassil.
5.4.1. Ajasõidus sõidetakse kuni kolm ringi (või eraldi sooritust).
5.4.2. Arvesse läheb parima ringi aeg, mida arvestatakse stardijärjekorra määramisel. Võrdsete parimate ringiaegade puhul lähtutakse paremuselt järgmistest tulemustest.
5.5. Põhisõidud. Põhisõitudesse pääsevad sõitjad, kes on finišeerinud vähemalt ühes ajasõidu voorus. Eriolukorrad lahendab ja karistused otsustab võistluse žürii.
5.5.1. Põhisõitudes sõidetakse ligikaudu 3 tundi vastavalt peakohtuniku otsusele.
5.5.2. Ajasõitudest pääsevad põhisõitudele igas klassis mitte rohkem kui 30 autot.
5.5.2.1. Kui eelregistreerinuid ja kohapeal registreeruda soovijaid on summaarselt rohkem kui 30, otsustab võistkondade rajale pääsemise maksimummäära võistluse žürii või peakohtunik vastavalt ilma- ja rajaoludele.
5.5.3. Kui põhisõidule pääsenu ei saa startida, jääb tema stardikoht täitmata.
5.6. Stardikorraldus.
5.6.1. Põhisõidu stardiprotokollid avaldatakse ametlikul teadete tahvlil.
5.6.2. Kõik hooldus- ja remonditööd on stardialal keelatud. Startivate sõitjate mehaanikud ei või viibida stardialal 5 minutit enne starti.
5.6.3. Sõitjad paigutatakse stardikohtuniku poolt stardipositsioonile stardijärjekorra alusel.
5.6.4. Stardimärguanne on starditulede sähvatus, stardipauk või stardilipu märguanne.
5.6.5. Stardikoridoris võib sõidutrajektoori vahetada ainult seiskunud või aeglaselt liikuvast autost möödumiseks ning juhul, kui manöövri tulemusena ei ole kaasvõistlejad sunnitud muutma oma sõidutrajektoori ega vähendama sõidu kiirust.
5.7. Võistlusmääruste ja – juhendite rikkujaid karistab võistluse žürii võistluse juhi ettepanekul võistluse käigus. Žürii puudumisel määrab karistused võistluse juht.
5.8. Protestiaeg etappidel on 15 minutit pärast asjaomase sõiduvooru tulemuste avaldamist.
5.9. Lisatasku. Vastavalt võistlusjuhendile võib kasutada kohustuslikku lisatasku läbimist ehk nn “Jokker lap” läbimist.
5.9.1. Nimetatud juhul peavad võistlejad põhisõitudes läbima ühel korral lisatasku.
5.9.2. Lisatasku läbimata jätmise korral on ajatrahv vastavalt võistluse juhendile.
5.9.3. Lisataskust väljumisel on eelis põhirajal oleval võistlejal.

6. PARC FERMÈ
6.1. Ajasõitudes ja põhisõidus osalenud autod tuleb pärast sõidu lõppu sõita või tuua otse kinnisesse parki (Parc Fermé´sse), välja arvatud autod, mis ei ole mingil põhjusel sõitu lõpetanud. Juht peab autost väljudes kinnise pargi territooriumilt viivitamatult lahkuma. Autod peavad olema kinnises pargis vähemalt 60 minutit pärast esialgsete lõpptulemuste avaldamist. Autod vabastatakse kinnisest pargist võistluse juhi korraldusel. Kinnises pargis on keelatud igasugused remont- ja hooldustööd, samuti tankimine.

7. HOOLDUSALA
7.1. Hooldusalal lubatud suurim kiirus on jalakäija liikumiskiirus.
7.2. Korraldaja tagab, et hooldusalas on vähemalt kaks tulekustutit minimaalse aktiivaine kogusega 6 kg, mis peab olema nähtaval ja vajadusel kõigile kättesaadavas kohas.
7.3. Igal võistlejal peab olema vastupidavast ja vedelikke mitteläbilaskvast materjalist võistlusauto aluskate mõõtmetega vähemalt 5 x 4 m (PVC).
7.4. Korraldaja tagab etappidele vaba sissepääsu võistlejaile koos kahe võistkonnaliikmega.

8. TULEMUSED
8.1. Meistrivõistluse paremusjärjestuse määravad võistlejate MV etappidelt kogutud punktisummad.
8.1.1. Igal etapil antakse punkte võistkonnas ühele juhile ja ühele kaasjuhile tabeli 1 kohaselt. „Juhi“ ja „Kaasjuhi“ kategooriate järgnevad kohapunktid arvutatakse sõltuvalt võitja punktide arvust, liikudes tabeli andmetes allapoole.
8.2. Võistleja ORMV lõpparvestuse punktisumma summeeritakse vastavalt võistlusklassi kuuluvusele, summaarselt kõigilt osavõistluste etappidelt. Seeria mistahes etapil saab võistleja ORMV kohapunktide tabeli alusel punkte, mille väärtus sõltub startivate võistkondade arvust ja võistlusel saavutatud kohast. Nelja etapi käigus summeeritakse kõik punktid. Stardist puudumine võrdub 0 punktiga.
8.3. Punktisummade võrdsuse korral eelistatakse võistlejat, kellel on rohkem võite (teisi, kolmandaid jne kohti).
8.3.1. Kui see on võrdne, vaadeldakse kõrgemaid kohti etappidel, kus mõlemad sõitjad on osalenud.
8.3.2. Kui ka see on võrdne, saab kõrgema koha võistleja, kes saavutas parema tulemuse viimasel, seejärel eelviimasel jne koossõidetud etapil.
8.3.3. Kui võistlejad pole osalenud koos ühelgi etapil siis saab kõrgema koha võistleja kelle koht oli parem viimasel etapil.
8.4. Kui klassis osaleb osavõistlusel vähem kui 5 võistkonda, ei anta selle osavõistluse raames selle klassi sõitjatele ORMV kohapunkte.
8.5. Meistritiitel antakse välja kui kahel etapil osaleb vähemalt 10 võistkonda ühes klassis.
8.6. Kirjalikke esildisi ORMV punktiarvestuse kohta võetakse EAL-i sekretariaadis vastu 3 tööpäeva jooksul pärast punktide avaldamist.

9. AUTASUSTAMINE
9.1. ORMV etapil autasustatakse arvestusklasside 3 paremat karikatega, lisaks on eriauhinnad.
9.2. EAL autasustab karikate ja medalitega ORMV lõpparvestuse 3 paremat juhti ja kaasjuhti ORMV arvestusklassides hooaja lõpus.
9.3. ORMV autasustamine toimub EAL-i 2017. a hooaja lõpetamisel.

Lisa 1: Kalender