16
apr.
Off

Eesti meistrivõistlus Offroad Racing´us 2023 üldjuhend

ORMV 2023 juhend

1. ÜLDKORRALDUS
1.1. 2023. a Eesti lahtised meistrivõistlused Offroad Racing´us (ORMV) viiakse läbi Eesti Autospordi Liidu (EAL) ja EAL 4×4 komitee (EAL4x4AK) poolt mitmeetapilise seeriavõistlusena.
1.2. ORMV etapi korraldaja koostab etapi juhendi, milline on kooskõlastatud EAL 4×4 komiteega ning mis peab olema avaldatud veebilehel uus.autosport.ee/sport/4×4-offroad ja offroad.ee vähemalt 4 nädalat enne planeeritud võistluse algust sisaldades EAL poolset registreerimisnumbrit. Võistlusjuhend on meistrivõistluste üldjuhendi ja tehniliste reeglite täiendus.
1.3. ORMV viiakse läbi lähtudes FIA Spordikoodeksist ning kooskõlas, kehtivate tehniliste tingimustega, EAL 4×4 komitee kehtestatud juhenditega, käesoleva üldjuhendiga, EAL Eesti 4×4 Off-road ringrajasõidu reeglitega, etappide juhenditega ning kõigi nimetatud dokumentide lisade ja bülletäänidega. ORMV üldjuhend on kinnitatud EAL juhatuses.
1.4. Võimalikud muudatused üldjuhendisse või kalenderplaani esitab ja kehtestab EAL 4×4 komitee hiljemalt 30 kalendripäeva enne võistlusi. ORMV üldjuhendis tehtud muudatused kinnitab EAL juhatus. Muudatused avaldatakse veebilehel uus.autosport.ee/sport/4×4-offroad ja offroad.ee.
1.5. ORMV etappide arv aastal 2023 on maksimaalselt 4. Kalender avaldatakse ORMV üldjuhendi lisas 1, veebilehel uus.autosport.ee/sport/4×4-offroad ja offroad.ee.

2. VÕISTLUSAUTOD, ARVESTUSKLASSID
2.1. ORMV arvestusklassid:
2.1.1. ET1
2.1.2. ET2
2.2. Võistlusautod peavad vastama kehtivatele tehnilistele reeglitele ning omama ASN võistlusauto tehnilist kaarti või tänavalegaalse sõiduki registreeringut päritolumaa liiklusregistris.
2.3. Võistlusnumbrid 2023. a meistrivõistlustel.

Klass Numbrid Numbri aluse värv Küljenumbri värv
ET1 201-299 Valge Must
ET2 301-399 Valge Must

2.4. Võistlusnumbrid tuleb registreerida vähemalt 5 päeva enne võistlust. Võistlusnumbrid peavad vastama EAL Eesti 4×4 karikasarja võistlusnumbrite nõuetele.
Info offroad.ee/võistlusnumbrid
NB! Kohustuslik dubleeriv katusenumber!

3. OSAVÕTJAD
3.1. ORMV etappidel võivad osaleda autosportlased, kellel on EAL rahvaspordi sõitjalitsents või mõne välisriigi autospordiliidu võistleja litsents.
3.2. ORMV arvestuses saavad punkte sarja osavõistlustele registreerunud ja stardimaksu tasunud võistkonna piloot(juht) ja kaardilugeja/vintsimees (kaasjuht).

4. STARDIMAKSUDE PIIRHINNAD
4.1. Stardimaksu ülempiir võistkonnale on 100 €. Kui võistlusel soovib osaleda võistkond, kes ei osale ORMV sarjas, on võistkonna stardimaksu ülempiir 150 €. Eelregistreerimata võistkonna stardimaks on kõige rohkem 150 €, mis tasutakse võistluspaigas. Korraldajal on õigus kehtestada piirhinnast madalamaid stardimakse. Esitatud summad on lõplikud.
4.2. Registreerimine:
4.2.1. Eelregistreerimine toimub veebilehel offroad.ee. Eelregistreerimine algab koos võistlusjuhendi avaldamisega ja lõpeb 5 päeva enne võistluse algust. Eelregistreerimise korral loetakse võistleja registreerunuks raha laekumisel korraldaja kontole.
4.2.2. Kui võistlus ei toimu korraldaja tegevusetuse või süülise tegevuse tagajärjel tagastab osavõistluse korraldaja tasutud stardimaksu täies mahus.
4.2.3. Juhul kui võistlus ei toimu korraldajast mittesõltuvatel asjaoludel tagastab osavõistluse korraldaja 50% tasutud stardimaksu summast.

5. TULEMUSED
5.1. Meistrivõistluse paremusjärjestuse määravad võistlejate MV etappidelt kogutud punktisummad.
5.1.1. Eesti lahtistel meistrivõistlustel Offroad Racing´us kohapunkte saavad need võistkonnad, kes on läbinud vähemalt 30% võitja ringide arvust põhisõidu rajal.
5.1.2. Igal etapil antakse punkte võistkonnas ühele juhile ja ühele kaasjuhile ORMV üldjuhendi lisa 2 kohaselt. „Juhi“ ja „Kaasjuhi“ kategooriate järgnevad kohapunktid arvutatakse sõltuvalt võitja punktide arvust, liikudes tabeli andmetes allapoole.
5.2. Võistleja ORMV lõpparvestuse punktisumma summeeritakse vastavalt võistlusklassi kuuluvusele, summaarselt kõigilt osavõistluste etappidelt. Seeria mistahes etapil saab võistleja ORMV kohapunktide tabeli alusel punkte, mille väärtus sõltub startivate võistkondade arvust ja võistlusel saavutatud kohast. Viie etapi käigus summeeritakse kõik punktid. Stardist puudumine võrdub 0 punktiga.
5.3. Punktisummade võrdsuse korral eelistatakse võistlejat, kellel on rohkem võite (teisi, kolmandaid jne kohti).
5.3.1. Kui see on võrdne, vaadeldakse kõrgemaid kohti etappidel, kus mõlemad sõitjad on osalenud.
5.3.2. Kui ka see on võrdne, saab kõrgema koha võistleja, kes saavutas parema tulemuse viimasel, seejärel eelviimasel jne koossõidetud etapil.
5.3.3. Kui võistlejad pole osalenud koos ühelgi etapil siis saab kõrgema koha võistleja kelle koht oli parem viimasel etapil.
5.4. Kui klassis osaleb osavõistlusel vähem kui 5 võistkonda, ei anta selle osavõistluse raames selle klassi sõitjatele ORMV kohapunkte.
5.5. Meistritiitel antakse välja kui kahel etapil osaleb vähemalt 10 võistkonda ühes klassis.
5.6. Kirjalikke esildisi ORMV punktiarvestuse kohta võetakse EAL 4×4 komitees vastu 3 tööpäeva jooksul pärast punktide avaldamist.

6. AUTASUSTAMINE
6.1. ORMV etapil autasustatakse arvestusklasside 3 paremat karikatega, korraldaja võib anda välja eriauhindu.
6.2. EAL autasustab ORMV lõpparvestuse 3 paremat juhti ja kaasjuhti ORMV arvestusklassides hooaja lõpus.
6.3. ORMV autasustamine toimub 2023. a hooaja lõpetamisel.