Eesti 4×4 karikasarja üldinfo

EAL Eesti 4X4 Off-Road karikavõistlus 2016 üldjuhend

1. ÜLDKORRALDUS
1.1 2016. aasta EAL Eesti 4×4 Off-Road karikavõistlus (E4x4KV) viiakse läbi Eesti Autospordi Liidu 4×4 alakomitee (EAL4x4AK) poolt mitmeetapilise seeriavõistlusena.
1.2 E4x4KV etapi korraldaja koostab etapi juhendi andmetega osavõtutingimustest, programmist, rajast, auhindadest jne. Juhendi kooskõlastab 4×4 alakomitee ja registreerib EAL sekretariaat.
1.3 E4X4KV viiakse läbi vastavuses kehtivate EAL`i 4x4AK võistlusmääruste ning tehniliste tingimustega, käesoleva üldjuhendi ja etappide võistlusjuhenditega ning nende lisade, muudatuste ja täiendustega.
2. E4X4KV ETAPPIDEKS OLEVAD VÕISTLUSED
2.1 E4X4KV etapid viiakse läbi vastavalt üldjuhendis olevale kalenderplaanile.
2.2 Etappide kalender :

Aeg/Date Nimi/Name Korraldaja/Organizer
26-28.02 Suur Maasturite Talvesprint Harjumaa / Rasmus Himma
10-12.06 Saaremaa Trophy "Saarekoll" Saaremaa / Asko Berens
07-10.07 Suur Maasturite Suvesõit Viljandimaa / Gunnar Obolenski
14-16.10 Kargaja kuningas Tartumaa / Urvo Männama
11-13.11 A. Šultsi mälestusvõistlus Sirgala / Oliver Šults

2.3 E4X4KV läbiviija jätab endale õiguse muuta etappide toimumise aega, kohta ja arvu. Muudatustest teatatakse vastavalt kehtivale korrale.
3. E4X4KV VÕISTLUSKLASSID
3.1 E4X4KV arvestust peetakse võistlusklassidele
TR-1, VABA, VABA+, TR-3 ja ATV
3.2 Võistlussõidukid peavad vastama 4×4 AK poolt klassidele kehtestatud tehnilistele tingimustele ja ohutusnõuetele. Võimalikud muudatused avaldatakse 4×4 AK poolt.
3.3 Võistlusklassis VABA+; TR3 osalevatel võistlussõidukitel peab olema EAL tehniline kaart.
3.4 Võistlussõiduk peab kandma võistlusnumbrit, mille järgi on võimalik võistlussõidukit rajal identifitseerida. Võimalikud küsimused numbrite osas tuleb lahendada enne registreerumist. Võistluste korraldajad ei väljasta võistlusnumbreid. Võistlusnumbri nimetab võistkonnale EAL4x4AK või elukohajärgne 4×4 komitee ja valmistab võistkond ise vastavalt EAL4x4AK poolt esitatud tingimustele.
3.5 Kõik võistlussõidukid peavad kandma EAL`i kohaseid kirjeid ja reklaami. 4×4 AK reserveerib kõikidel E4X4KV raames toimuvatel võistlustel reklaamipinnad kohustuslikule reklaamile järgnevalt:
3.5.1 Võistlussõiduki vasakul ja paremal küljel 25x35cm
3.5.2 Võistlussõiduki mootorikatte esiserv 50x30cm
3.5.3 Kohustuslikust reklaamist on võistlejal võimalik loobuda tasudes loobumismaksu 160 € iga reklaami kohta, millisest loobutakse, igal võistlusel. Loobumismaks tasutakse EAL 4×4 alakomiteele.
3.6 Reklaamid, võistlusnumbrid ja võistlustunnus peavad olema paigaldatud võistlussõidukile enne tehnilisse komisjoni saabumist ja jääma võistlussõidukile võistluste lõpuni. Kui võistlussõiduki ehituslik omapära ei võimalda seda järgida tuleb pöörduda võistluste tehnilise komisjoni esimehe poole. Korraldaja antud reklaamide omavolilist ümberkujundamist (lõikamist jne.) käsitletakse rikkumisena.
4. VÕISTKONNAD JA OSAVÕTUMAKSUD
4.1 Võistkonna liikmed peavad olema vanemad kui 16 aastased, soolisi ja muid ealisi piiranguid ei ole.
4.2 E4X4KV saavad osaleda võistkonnad, milliste liikmed omavad EAL4x4AK võistlejakaarti või mõne välisriigi autospordiliidu võistleja litsentsi.
4.3 E4x4KV punktiarvestuse jaoks võistkond koosneb arvestusalusel aastal esmakordselt registreeritud I ja II juhist ja nende võistlussõiduki(te)st. Võistkond loetakse järgmisel võistlusel samaks kui on registreeritud vähemalt üks eelpool mainitutest (I või II juht) ja võistlussõiduk(id). ATV klassis on lubatud hooaja jooksul vahetada võistkonna liikmeid kahel etapil.
4.4 Võistkond võib E4X4KV –l osaledes vahetada võistlussõidukit ühel korral ( vahetuseks loetakse ka tagasivahetamist ). ATV klassis võistleja võib E4X4KV –l osaledes vajadusel välja vahetada võistlussõiduki ja sõidab sellega käesoleva hooaja lõpuni. Võistlussõiduki samasus tuvastatakse registreerimistunnistuse ja/või EAL tehniline kaardi abil võistluste tehnilises kontrollis.
4.5 Võistkonna liikmete arv on piiratud võistlussõidukis olevate 3-punkti turvavööga varustatud istekohtade arvuga. Osavõistluse juhendiga võib ohutuse tagamiseks osavõistluse lisakatsetel võistkonna liikmete arvu võistlusautos piirata.
4.6 Võistlusklassis ATV koosneb võistkond kahest liikmest ja kahest võistlussõidukist. Kolmandate isikute kaasamine on lubatud ainult väljaspool katset ( ülesõitudel ja laagris on abi lubatud ). Keelatud on kütuse toomine katsele ( katsele sisse, välja arvatud korraldaja poolt lubatud kindlasse kokkulepitud kohta, mis tagab abi võrdselt kõigile ).
4.7 Võistkond peab etappidel esitama järgmised dokumendid:
4.7.1 EAL4x4AK võistlejakaart või elukohajärgse riigi autospordiliidu 4×4 litsents – kõik võistlussõiduki(te)s viibivad võistkonna liikmed.
4.7.2 autojuhiload – I ja II juht.
4.7.3 võistlussõiduki registreerimistunnistus – võistlusklassid TR-1; VABA; VABA+ ja TR-3.
4.7.4 omandiõigust tõendav dokument – võistlusklass ATV.
4.7.5 EAL võistlusauto tehniline kaart – võistlusklassid VABA+, TR-3 ja VABA (kellel on registreeritud sportauto).
4.8 Osavõtutingimused ja -maksud etappidel osalemiseks esitatakse etappideks olevate võistluste juhendites.
5. VASTUTUS
5.1 Kõik võistkonna liikmed viibivad võistlustrassil omal vastutusel.
5.2 Võistluste korraldajad ja EAL ei vastuta võistkonna poolt neile endale ega kolmandatele isikutele tekitatud materiaalsete ja moraalsete kahjude eest.
5.3 Võistluste käigus kolmandatele isikutele ja/ või kaasvõistlejatele tekitatud kahju korvab kahju tekitanud võistkond.
5.4 Kõikide võistkondade I juhid peavad andma allkirja selle kohta, et peavad kinni kõikidest võistlusreeglitest ja ei kahjusta loodust, samuti selle kohta, et nad on tutvunud ja aru saanud võistluse juhendis sätestatust.
5.5 Võistkonna liikmete käitumisest tingitud eeskirjade rikkumiste ja nõuete eiramiste eest võistluste ajal vastutab I juht ( võistleja, kes andis käesolevas punktis loetletud piirangutest ja nõuetest kinnipidamise kohta allkirja ).
6. TULEMUSED
6.1 E4X4KV tulemused arvestatakse eraldi võistlusklasside kaupa, etappide lõpptulemuste alusel. Karikasarja punkte saavad kõik osavõistlusel tulemuse saanud võistkonnad.
6.2 Võistkondadele antakse igal etapil punkte nende paremusjärjestuse alusel järgneva tabeli alusel:

Koht
Osalejaid
1 2 3 4 5 6   7   8   9   10 11 12 13 14
14 20 16 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
13 20 16 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2  
12 20 16 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3    
11 20 16 13 11 10 9 8 7 6 5 4      
10 20 16 13 11 10 9 8 7 6 5        
9 20 16 13 11 10 9 8 7 6          
8 20 16 13 11 10 9 8 7            
7 20 16 13 11 10 9 8              
6 20 16 13 11 10 9                
5 20 16 13 11 10                  
4 16 13 11 10                    
3 13 11 10                      

6.3 E4X4KV tulemused määratakse võistkondade poolt etappidel kogutud punktide summa järgi.
6.4 Võistlusklassides TR-1, VABA, VABA+, TR-3 ja ATV võetakse arvesse nelja parima etapi tulemused viiest, etappide arvu muutudes n-1. Juhul kui etappide arv on väiksem kui neli lähevad arvesse kõik etapid. Punktisumma võrdsuse korral eelistatakse karikasarjas rohkematest etappidest osavõtnud võistkonda ( kõik osavõistlused ), edasise võrdsuse korral rohkem paremaid tulemusi saanud võistkonda ( I;II kohad jne. ). Edasise võrdsuse korral arvestatakse paremat tulemust viimasel toimunud etapil või lõpuks tulemust viimasel sellel etapil, kus vähemalt üks vaatlusalune võistkond tulemuse sai.
6.5 Etapp loetakse toimunuks, kui stardib vähemalt kolm võistkonda omas võistlusklassis. Võistkond loetakse startinuks pärast stardiloa saamist osavõistluse tehniliselt komisjonilt.
6.6 E4X4KV tulemuste kohta võetakse 4x4AK poolt vastu kirjalikke proteste 3 päeva jooksul peale etapi toimumist, protestimaks on 320 €.
7. AUTASUSTAMINE
7.1 E4X4KV kokkuvõttes autasustatakse iga võistlusklassi 3 paremat võistkonda 4×4 AK medalite ja karikatega.
7.2 Autasustamine toimub EAL4x4AK aastalõpupeol 2016.a. detsembris.