21
mai
Off

EAL Eesti 4×4 Off-road ringrajasõidu reeglid

Ringrajasõidu reeglid

1. Üldine
1.1. ET1 ja ET2 võistlusklassides on võistkonna maksimaalne liikmete arv 3.
1.2. TR-1 ja VEOK võistlusklassides on võistkonna maksimaalne liikmete arv piiratud võistlussõidukis olevate 3-punkti turvavööga varustatud istekohtade arvuga. Etapi juhendiga võib ohutuse tagamiseks etapi lisakatsetel võistkonna liikmete arvu võistlusautos piirata.
1.3. Võistlusklassis ATV koosneb võistkond võistlejast ja tema võistlussõidukist.
1.4. Võistkonna liikmed peavad olema vanemad kui 16 aastased, soolisi ja muid ealisi piiranguid ei ole. Võistkonna liikmete andmed esitatakse korraldajale registreerimisankeedis. Võistkonna liikmeid ja nende arvu ilma mõjuva põhjuseta ja organisaatori loata vahetada ei tohi.
1.5. Iga võistlusmasin peab kandma võistlusnumbrit, mille järgi on võimalik sõidukit rajal identifitseerida. Vt eal.4×4.ee/voistlusnumbrid/
NB! Kohustuslik dubleeriv number katusel võistlusautodel!
1.6. Võimalikud küsimused numbrite osas tuleb lahendada tehnilises komisjonis. Võistkond on vastutav, et võistlusnumber oleks faktikohtunikele loetav kogu võistlussõidu vältel.
1.7. Juhul kui võistlusmasinale paigaldatakse ajavõtutransponder siis selle kaotamise või lõhkumise korral kohustub võistkond korvama korraldajale seadme kahju, trahvina 350€, peale võistlusrajalt lahkumist tuleb koheselt transponder tagastada ajamõõdu kohtunikule.
1.8. ET1 ja ET2 võistlusklassi võistlejad peavad kinni pidama EAL-i dokumentidega määratud eeskirjadest, Eesti meistrivõistlus Offroad Racing´us üldjuhendist, käesolevast ringrajasõidu juhendist ja osavõistluse võistlusjuhendist, „võistlejate telklaagri“ eeskirjadest ning käituma lugupidavalt kaasvõistlejatega ning võistluse korraldusega seotud isikutega. Selle reegli eiramise korral võib määrata võistkonnale rahatrahvi või stardikeelu. Rikkumise puhul on korraldajal õigus määrata trahv kuni 200.- € ning korduva rikkumise puhul – kehtestada järgmise stardi keeld.
1.9. ATV, TR-1 ja VEOK võistlusklassi võistlejad peavad kinni pidama EAL-i dokumentidega määratud eeskirjadest, EAL Eesti 4×4 Off-Road ringraja karikavõistluse üldjuhendist, käesolevast ringrajasõidu juhendist ja osavõistluse võistlusjuhendist, „võistlejate telklaagri“ eeskirjadest ning käituma lugupidavalt kaasvõistlejatega ning võistluse korraldusega seotud isikutega. Selle reegli eiramise korral võib määrata võistkonnale rahatrahvi või stardikeelu. Rikkumise puhul on korraldajal õigus määrata trahv kuni 200.- € ning korduva rikkumise puhul – kehtestada järgmise stardi keeld.
1.10. Kõikide võistkondade piloodid peavad andma allkirja selle kohta, et peavad kinni kõikidest võistlusreeglitest ja ei kahjusta loodust, samuti selle kohta, et nad on tutvunud ja aru saanud võistluse juhendis sätestatust. Võistkonna liikmete käitumisest tingitud eeskirjade rikkumiste ja nõuete eiramiste eest võistluste ajal vastutab piloot (võistleja, kes andis eelmises punktis loetletud piirangute ja nõuete täitmise kohta allkirja).
1.11. Võistluste käigus kolmandatele isikutele ja kaasvõistlejatele tekitatud kahju korvab kahju tekitanud võistkond.
1.12. Võistlusklassides ET1, ET2, TR-1 ja VEOK on kõikidel võistkonna liikmetel kohustuslik kasutada kiivreid vastavalt juhendile „Kiivrite nõuded ja kasutamise kord EAL 4×4 komitee poolt korraldatavates sarjades“.
1.13. Võistlusklassis ATV peab turvavarustus vastama juhendile „Võistleja kohustuslik varustus võistlusklassides ATV Vaba ja ATV Originaal EAL-s registreeritud maastikusõidu võistlustel“
1.14. Kõik võistlejad viibivad võistlustrassil omal vastutusel.
1.15. Kõigil võistlejatel soovitatakse turvalisuse suurendamiseks kasutada erksavärvilisi pealisriideid!
1.16. Võistluste korraldaja ja EAL ei vastuta võistkonna poolt neile endale ega kolmandatele isikutele tekitatud materiaalsete ja moraalsete kahjude eest.

2. Etapi soovituslik võistluse käik
2.1. Võistluse soovituslik ajakava:
2.1.1. Soovitatav treeningsõitude aeg on 1-2 nädalat enne võistlust.
2.1.2. Võistluse nädalal on treeningsõitude läbiviimine keelatud.
2.1.3. Dokumentide kontroll, tehniline kontroll ja ajasõidud peaksid toimuma põhivõistlusele eelneval päeval.
2.2. Tehniline kontroll. Võistlusauto tuleb ette näidata EAL 4×4 komitee tehnilisele kontrollile.
2.3. Treeningsõidud. Treeningsõitude läbiviimise eest vastutab osavõistluse korraldaja.
2.4. Ajasõidud. Ajasõit toimub elavas järjekorras, kas spetsiaalselt ettevalmistatud rajal või osalisel võistlusraja trassil.
2.4.1. Ajasõidus sõidetakse kuni kolm ringi (või eraldi sooritust).
2.4.2. Arvesse läheb parima ringi aeg, mida arvestatakse stardijärjekorra määramisel. Võrdsete parimate ringiaegade puhul lähtutakse paremuselt järgmistest tulemustest.
2.5. Põhisõidud. Põhisõitudes stardivad võistlejad vastavalt ajasõidu tulemustele. Ajasõidus mitte osalenud stardivad 5 minutit peale põhistarti, tehnilise kontrolli läbimise järjekorras. Eriolukorrad lahendab ja karistused otsustab võistluse juht või žürii.
2.5.1. Ajasõitudest pääsevad põhisõitudele igas võistlusklassis mitte rohkem kui 30 paremat võistlusmasinat.
2.5.2. Kui eelregistreerinuid ja kohapeal registreeruda soovijaid on summaarselt rohkem kui 30, otsustab võistkondade rajale pääsemise maksimummäära võistluse žürii või peakohtunik vastavalt ilma- ja rajaoludele.
2.5.3. Kui põhisõidule pääsenu ei saa startida, jääb tema stardikoht täitmata.
2.6. Stardikorraldus.
2.6.1. Põhisõidu stardiprotokollid avaldatakse ametlikul teadete tahvlil.
2.6.2. Kõik hooldus- ja remonditööd on stardialal keelatud. Startivate sõitjate mehaanikud ei või viibida stardialal 5 minutit enne starti.
2.6.3. Sõitjad paigutatakse stardikohtuniku poolt stardipositsioonile stardijärjekorra alusel.
2.6.4. Stardimärguanne on starditulede sähvatus, stardipauk või stardilipu märguanne.
2.6.5. Stardikoridoris võib sõidutrajektoori vahetada ainult seiskunud või aeglaselt liikuvast autost möödumiseks ning juhul, kui manöövri tulemusena ei ole kaasvõistlejad sunnitud muutma oma sõidutrajektoori ega vähendama sõidu kiirust.
2.7. Lisatasku. Vastavalt võistlusjuhendile võib kasutada kohustusliku lisatasku ehk nn “Jokker lap” läbimist.
2.7.1. Kohustuslikku lisatasku läbimisel peavad võistlejad põhisõitudes läbima ühel korral lisatasku.
2.7.2. Lisatasku läbimata jätmise korral on ajatrahv vastavalt võistluse juhendile.
2.7.3. Lisataskust väljumisel on eelis põhirajal oleval võistlejal.
2.8. PARC FERMÈ. Suletud parkla
2.8.1. Tehnilise kontrolli läbinud võistlusmasinad tuleb koheselt tuua suletud parklasse (Parc Fermé´sse).
2.8.2. Ajasõitudes ja põhisõidus osalenud võistlusmasinad tuleb pärast sõidu lõppu tuua otse suletud parklasse (Parc Fermé´sse), välja arvatud võistlusmasinad, mis (on võistluse katkestanud) ei ole mingil põhjusel sõitu lõpetanud.
2.8.3. Juht peab võistlusmasinast väljudes suletud parkla territooriumilt viivitamatult lahkuma.
2.8.4. Võistlusmasinad peavad olema suletud parklas vähemalt 30 minutit pärast esialgsete lõpptulemuste avaldamist.
2.8.5. Võistlusmasinad vabastatakse suletud parklast võistluse juhi loal.
2.8.6. Suletud parklas on keelatud igasugused remont- ja hooldustööd, samuti tankimine. Välja arvatud jahutusvedeliku lisamine.
2.9. Hooldusala
2.9.1. Hooldusalal lubatud suurim kiirus on jalakäija liikumiskiirus.
2.9.2. Korraldaja tagab, et hooldusalas on vähemalt kaks tulekustutit minimaalse aktiivaine kogusega 6 kg, mis peab olema nähtaval ja vajadusel kõigile kättesaadavas kohas.
2.9.3. Igal võistlejal peab olema vastupidavast ja vedelikke mitteläbilaskvast materjalist võistlusauto aluskate mõõtmetega vähemalt 5 x 4 m (PVC).
2.9.4. Korraldaja tagab etappidele vaba sissepääsu võistlejaile koos kahe võistkonnaliikmega.

3. Stardijärjekord
3.1. Võistlusmasinad stardivad ajasõidule elavas järjekorras.
3.2. Võistlusmasinate põhisõidu stardijärjekord määratakse vastavalt ajasõidu rajal saavutatud tulemusele, parima aja saanud ekipaaž stardib esimesena. Ajasõidu rada kontrollajaga mitteläbinud, ajasõidule mittestartinud või sellest loobunud võistkonnad stardivad viis minut peale üldstarti, tehnilise kontrolli läbimise järjekorras.

4. Sõit ajasõidu rajal
4.1. Ajasõidu läbiviimiseks võib iga korraldaja määrata osavõistluse juhendiga personaalse metoodika. Siinkohal on ära toodud standardkord ajasõidu läbimiseks.
4.2. Ajasõidu rada on enamjaolt põhisõidu rajaga kattuvalt märgitud trass, mis tuleb läbida võimalikult kiiresti, kuid mille ülesehituslik iseloom seab kiireks läbimiseks läbijale eelduseks kasutada maastikusõiduosavust, -kiirust ja –taktikat õigetes proportsioonides.
4.3. Ajasõidu trassi korrektset läbimist tõestab mahtumine kontrollaega ning kõik rajapiirded peavad jääma puutumatuks, vastasel juhul loetakse trass mitteläbituks.
4.4. Kõigil võistkondadel on õigus kolmele ajasõidu katsele.
4.5. Kogu raja läbimise jooksul peab olema kiiver peas kõigil võistkonnaliikmetel ning võistlusauto liikumise ajal kinnitatud turvavöö. Selle reegli rikkumise korral on rajakohtunikul õigus tühistada võistkonna antud ajasõidu katse tulemus.
4.6. Võistlusmasinad lahkuvad suletud pargist vastavalt elavale järjekorrale ja peavad sinna tagasi naasma enimalt 15 min peale oma ajasõidu lõppu. Kõik liikumised suletud pargist sisse ja välja ning ajasõidu stardiajad fikseeritakse osalejakaardil. Võistkonnad, kes on seda distsipliini rikkunud, saadetakse korduvale tasulisele (75.- €) tehnoülevaatusele.
4.7. Loodushoiu nõuded on toodud punktis 6. Nende reeglite eiramise korral on korraldajal õigus määrata trahv 75.- kuni 200.- € (sõltuvalt loodusele tekitatud kahjust) ja tühistada võistkonna ajasõidu tulemus.
4.8. Ajasõidule lastakse võistlusmasinaid intervalliga 2-3 minutit, kohtunik võib intervalli vajadusel muuta. Maksimum läbimise aeg (kontrollaeg) määratakse võistlusjuhendiga või bülletääniga. Selle aja ületamise korral loetakse ajasõidu katse ebaõnnestunuks.
4.9. Kui mingil põhjusel (erakorraline remont, kütuse tankimisest tingitud probleem, rehvi remont vms) võistkonna võistlusmasin ei jõua etteantud aja jooksul kinnisesse parki, tuleb võistlusmasinale teostada tasuline (75.- €) korduv tehniline kontroll (TÜV) kinnisesse parki saabumise järel. Võistkonna start kestvussõidule toimub vastavalt punktile 2.2.
4.10. Kui võistlusmasin jõuab suletud parki vähem kui 1 tund enne tema võistlusklassi starti, ei ole kohtunik kohustatud teda starti lubama.

5. Sõit põhisõidu võistlusrajal
5.1. Põhisõidu kestvus kõigis võistlusklassides on orienteeruvalt 3 tundi. Sõiduaja otsustab peakohtunik, võistlejate briifingul peale arutelu võistlejatega. Võistlusolude muutumisel, võib võistluse juhi otsusega sõidu lõpetada varem pärast poolt võistlussõidu aega. Eelnevat arvestades lastakse võistlejad mingist võistluse hetkest viimasele ringile. Viimasele ringile minemisest teavitatakse võistlejat enne tema viimasele ringile minemist, finiši joonel, vastava infotahvli või lipuga. Võimalusel alustatakse võistlejate viimasele ringile laskmist võistluste hetke liidrist. Finiš on avatud 30 minutit peale esimese, viimaselt ringilt tuleva, võistkonna finišeerimist. Võistkonnale kes pole eelmainitud aja jooksul ületanud finišijoont, loetakse finišiks tema viimase läbitud täisringi finiš. Põhisõidu tulemus läheb võistlusel arvesse kõigil võistkondadel, kes läbisid vähemalt ühe täisringi enne finiši sulgemist.
5.2. Põhisõidu ajal, kui kaasvõistlejaid ei ole vahetus läheduses, võib vabalt kasutada kogu raja laiust. Otsekohe, kui raja sirgel osal on aeglasemalt liikuvale võistlusmasinale järgi jõudnud kiiremini liikuv võistlusmasin, peab eessõitja andma teed kiiremale, suundudes rajaservale.
5.3. Mitme võistlusmasina üheaegsel liikumisel samal rajalõigul on trajektoori valiku eesõigus eessõitjal. Eessõitja eelisõigus kaob, kui talle järgnenud võistlusmasin on jõudnud eessõitva võistlusmasina kõrvale. Kõrvale jõudmise asendiks on eessõitva võistlusmasina tagarataste ja taga sõitva võistlusmasina esirataste jõudmine ühele sirgele. Kõrvuti sõitmisel nii sirgetel kui kurvides, peavad mõlemad võistlejad tagama kaasvõistlejale võimaluse rajal püsimiseks, liikuda võib vaid rööpsetel trajektooridel. Keelatud on sõiduvõtted, mis takistavad teisi võistlejaid. Nagu näiteks liialt varajased suunamuutused, tahtlik masinate kiilumine kurvi sise- või välisserva suunas ning muud kaasvõistlejaid ohustavad sõiduvõtted. Süüdi olevat võistlejat karistatakse tahtlikus määruste rikkumises. Korduv rikkumine (ka tahtmatu viga) võib kaasa tuua võistkonna eemaldamise.
5.4. Võistluste ajal võib võidusõiduks kasutada ainult tähistatud võistlusrada. Võistlussõit rajal toimub ainult ettenähtud suunas. Võistlusraja tähistuse, märgistuse sihilik või tahtmatu rikkumine (nt raja piirdelindi lõhkumine), varjamine ning muutmine on keelatud. Rajapiirdeid võib eriolukorras ringi tõsta ainult võistluse juht või rajameister, kes vajadusel määrab rajal tekkinud takistusest möödumise suuna. Samuti võib olla rajal kohti kus osutatakse korraldaja poolset abi vintsimise, väljavedamise või vintsi ankru näol, et vähendada ummikute tekkeid rajal.
5.5. Valede sõiduvõtete kasutamine. Valeks sõiduvõtteks loetakse seda, kui võistleja sõidab kurvi kiirusel, mille tagajärjeks on ohuolukord. Samuti on vale sõiduvõte kui võistleja sooritab möödasõidu nõnda, et kaassõitja on sunnitud kokkupõrke vältimiseks pidurdama. Keelatud on tagant otsasõit ja nn rammimine küljelt.
5.6. Keelatud on möödumine kaasvõistlejast kui rajal on ohuolukord (avarii; liikumisvõimetu masin kohas, kus sellest möödumine on raskendatud või võimatu).
5.7. Tehniline abi rajal ja kõrvaline abi rajal liikumisel on keelatud. Remondi ja hooldustoiminguid rajal võivad teostada üksnes võistkonnaliikmed. Abi liikumiseks on lubatud vaid kaasvõistlejate poolt. Remondi teostamiseks on olemas hooldeala, kus on lubatud ka hooldemeeskonna abi.
5.8. Kohtuniku nõuete ja märguannete täitmine on võistlejale kohustuslik.
5.9. Vintsimine kasvavast puust/põõsast ilma puukaitsevööta on keelatud. Vintsimine elektripostidest ja inimese elule ohtlikest kohtadest on keelatud (pealtvaatajate vahelt või kuivanud, varisemisohtlikest puudest). Võistlejate briifingul selgitatakse täpsemalt käitumisest stardis, võistlusrajast, vintsimisest, möödasõidust ja muust olulisest.
5.10. Võistlejad peavad kandma kiivreid võistlusrajal kogu võistlussõidu kestel.
5.11. Keelatud on võistlusauto katvate keredetailide (kapott, uksed, luugid jne) eemaldamine võistlussõidu käigus.
5.12. Signaallipud ja märgutahvlid.
5.12.1. Kollane lipp = möödasõidu keeld – näidatakse ainult konkreetse ohuolukorra või takistuse ees paikneva rajakohtuniku poolt. Kollase lipu mõju lõppeb takistusest või ohu piirkonnast möödumisel.
5.12.2. Märgutahvel – rajakohtunikud võivad kasutada märgutahvleid, kuhu on kirjutatud võistkonna võistlusnumber, edastamaks võistlevale võistkonnale infot trahvipeatuste jms. kohta.
5.13. Karistused
5.13.1. Punktide 5.1-5.6 rikkumise tuvastamisel määrab kohtunik trahvipeatuse kestvusega kuni 5 minutit, mis tuleb võistlejal kanda peatudes vastavalt kohtuniku antud märguandele nn trahviboksis.
5.13.2. Punktide 5.1-5.6 korduva rikkumise ning punktide 5.7-5.10 rikkumise eest eemaldab kohtunik võistleja rajalt.

6. Tulemused
6.1. Võistluste tulemused ja lõpuprotokollid avaldatakse võistluste ametlikul infotahvlil orienteeruvalt 30 minutit peale põhisõidu finiši sulgemist. Need muutuvad lõplikeks 15 minuti jooksul peale info väljastamist kui ei ole võistlejad esitanud kirjalikke proteste võistluste käigu kohta võistluste juhile või tema asetäitjale.
6.2. Tulemused arvestatakse eraldi võistlusklassides, millised on toodud võistlusjuhendis. Võitjaks loetakse võistkond või võistleja, kes on suutnud põhisõidu rajal läbida enim ringe parima ajaga.
6.3. Katkestanuks loetakse võistkond või võistleja kes ei ole läbinud ühtegi täis ringi.

7. Loodushoid
7.1. Võistlustel osalemise põhieelduseks on heatahtlik suhtumine loodusesse.
7.2. Vintsimine, kasutades kinnituspunktina kasvavat puud või põõsast, on lubatud ainult puukaitsevööga.
7.3. Keelatud on looduse reostamine mittelooduslike vedelikega (autokütus, õli jm).
7.4. Liikumisel looduses tuleb jälgida, et ei tekitata kahjustusi puudele, keelatud on kasvavate, elus puude langetamine ja murdmine, väljaarvatud juhul, kui see tekitab otsest ohtu võistkonnaliikmete elule või tervisele.
7.5. Mootorsae kasutamine on keelatud.
7.6. Loodusele tekitatud kahjud, kuuluvad hüvitamisele kahju tekitanud võistkonna poolt peale vastava hindamisakti koostamist ja keskkonnaeksperdi poolt kinnitamist.
7.7. Vintsimine elektripostidest on keelatud.

8. Protestid
8.1. Ajasõidu proteste võib esitada kuni 15 min peale ajasõidu esialgsete tulemuste väljakuulutamist kirjalikus vormis võistluste sekretariaati.
8.2. Põhisõidu proteste võib esitada kuni 15 min peale põhisõidu esialgsete tulemuste väljakuulutamist kirjalikus vormis võistluste sekretariaati.
8.3. Protestimaks on 250 € ja see tasutakse protesti esitamisel.
8.4. Protestimaks tagastatakse ainult juhul, kui protest lahendatakse protestija kasuks.
8.5. Kohtunike otsus punktide 5.1-5.10 vastu eksinud võistleja kohta on lõplik ja ei kuulu protestimisele.

9. Teated ja muu
9.1. Kuna võistlus toimub suletud ja piiratud alal, on turvalisuse kaalutlusel võistlusalasse sisse ja sealt välja liikumine peatatud kella 22.00-st kuni kella 08.00-ni. Samal ajal on keelatud ka igasugune liiklemine sõidukitega ning mootorite käivitamine. Sellel ajal saab jalgsi võistlusalast lahkuda ning sõidukiga erandkorras välja sõita (turvaülema või võistluste juhi loal). Igasugune sissepääs alasse sellel ajal on tõkestatud. Oodata saab pealtvaatajate parkla-alas ja sinna on ligipääs sellel ajal avatud.
9.2. Ametlikud teadaanded ja muudatused võistluste juhendmaterjalis kajastuvad infotahvlil bülletääni vormis, lisakatsete juhendites või selgitatakse neid võistlejate briifingul. Briifingul tehtud muudatused ja parandused tuleb kajastada bülletääniga infotahvlil peale briifingut.
9.3. Kui võistlejad näevad rajal olles rikutud rajatähiseid või piirdelinte, tekitatud looduskahju, peavad nad sellest koheselt informeerima rajakohtunikke või võistluste juhti, vastasel korral võidakse lugeda neid endid süüdlaseks.
9.4. Võistlusrajale lootusetult kinni jäänud või tehnilistel põhjustel mitteliikuvate masinate ära toomise garanteerib korraldaja ööpäeva jooksul peale võistluste lõpetamist võistkonna kulul.
9.5. Korraldaja jätab endale õiguse teha mõjuvatel põhjustel muudatusi võistluse toimumise ajas ja kohas, ajakavas ja võistluse käigus.
9.6. Korraldajal on õigus eemaldada võistluselt koos tulemuste tühistamisega käesolevat juhendit mittetäitvad, samuti ebakained, ebasportlikult ja ebaviisakalt käituvad võistlejad.
9.7. Kõik antud juhendiga mittemääratletud faktid ja probleemid lahendab žürii.

Lisa 1: Karistuste tabel

  Rikkumine Karistus (kuni)
1 Tehnilistele tingimustele mittevastavus Stardikeeld
2 Kehtiva sõitjalitsentsi puudumine Stardikeeld
3 ASN loa puudumine osavõtuavaldusel (kui see on vajalik) Stardikeeld MV arvestuses, starti lubamise otsustab žürii
4 Osalustasu maksmata Stardikeeld
5 FIA või juhendiga sätestatud ohutusnõuete mittetäitmine Žürii või võistluste juhi otsus
6 Hilinemine stardijoonele, kui see tekitab viivituse võistluse käigus Rahatrahv 100 EUR, Stardiviide normaalstardiga võrreldes
7 Tehnilise komisjoni paigaldatud markeeringute puudumine, puuduste ja mittevastavuste kõrvaldamata jätmine Žürii või võistluste juhi otsus
8 Rajatähiste nihutamine või väljaspool rada sõitmine STOP trahv vastavalt võistluse juhendile
9 Esimene valestart sõiduvoorus Rahatrahv 100 EUR
  Esimene valestart põhisõidus Hoiatus ja
  Teine valestartija põhisõidus STOP trahv vastavalt võistluse juhendile
10 Lipusignaalide eiramine Žürii või võistluste juhi otsus
  Kollase lipu eiramine Hoiatus koos +STOP karistusega kuni võistluselt eemaldamiseni
11 Ohutusnõuete eiramine võistluse ajal Žürii või võistluste juhi otsus, võistkonna võistlustelt eemaldamine
12 Liigne kiirus hooldusalal Rahatrahv 200 EUR kuni võistlustelt eemaldamine
13 Kinnise pargi (Parc Fermé) reeglite eiramine Hoiatus, võistkonna võistlustelt eemaldamine
14 Hilinemine tehnilisele ülevaatusele Stardikeeld
15 Jokker Lap’i mitteläbimine sõiduvoorus Ühe ringi (kõige aeglasema) aja lisamine, rahatrahv 100 EUR, hoiatus
16 Autasustamisele ilma mõjuvast põhjusest vahenduskohtunikku teavitamata mitte ilmumine/mitte vastav riietus Etapi tulemuse tühistamine
17 Vahenduskohtunikku mitte teavitamine, mitte osalemisest eelsõidus Hoiatus
18 Teine hoiatus kahel järjestikusel võistlusetapil Viimase etapi tulemuse tühistamine
19 Parc Ferme´s, stardikoridoris ja hoodusalal on suitsetamine ja alkoholi tarbimine keelatud Hoiatus, rahatrahv 200 EUR