7
jaan.
Off

TR 3 tehnilised reeglid

EAL 4×4 alakomitee

tehnilised tingimused maasturite klassile TR 3 2005-2012

1. MÄÄRANG

Sellesse klassi kuuluvad vaba konstruktsiooniga maasturid rattavalemiga 4×4 ja originaalsed autod, mis vastavad antud klassi tehnilistele tingimustele. Minimaalne valmistatud autode arv ei ole määrav.

Võistluse tehnilisel komissaril on õigus starti mitte lubada autosid mis võivad
seada ohtu võistlejaid või kolmandaid isikuid.

2. TUGEVDUSED JA VÄLIMUS

Ükskõik millise auto detaili/sõlme tugevdamine on lubatud eeldusel, et kasutatav materjal järgib tugevdatava detaili/sõlme kuju ning see ei ole vastuolus antud tehniliste tingimuste teiste punktidega.

3. AUTO KONSTRUKTSIOON

Antud tehnilisi tingimusi tuleb käsitleda järgmisest reeglist lähtuvalt: kui mõnes punktis käsitletakse keelatud tegevusi, siis kõik, mida ei keelata on lubatud. Kui mõnes punktis käsitletakse lubatud tegevusi, siis kõik, mida ei lubata on keelatud.
Kõik autod peavad olema arvel liiklusregistis ja omama kehtivat, üldkasutatavatel teedel liiklemist lubavat ülevaatuse märget ja kehtivat liikluskindlustust.
Kõigil antud klassi autodel peab olema EAL poolt väljastatav võistlusauto tehniline kaart.

4. ISTMETE ARV

Autol peab olema vähemalt kahe istekohaga sõitjateruum.

5. AUTO MASS

Auto täismass ei tohi ületada 3500 kg.

6. TEHNILISED MUUDATUSED

6.1 Rattavalem

Autodel tohib kasutada ainult rattavalemit 4×4, mis tähendab:
    – rataste arv, millega auto puudutab pinnast on 4
    – võimalikult vedavate rataste arv on 4

Igasuguste muude rattavalemite kasutamine on keelatud.

6.2 Mootor

Mootor on vaba.

Jahutussüsteem
Jahutusradiaatorid peavad olema sõitjateruumist eraldatud moel,  mis välistab purunemisel jahutusvedeliku paiskumise sõitjatele.

Mootori õhuvõtt
Keelatud on õhuvõtt sõitjateruumist, teised muudatused lubatud.

Kütus
Kasutada tohib ainult  jaemüügi võrgu kaudu turustatavaid autokütuseid.
Väljalaskesüsteem
Vaba. Müratase ei tohi ületada 103 db.

6.3 Jõuülekanne

Vaba. Sõitjateruumis ei tohi asuda jõuülekande pöörlevaid osi.

6.4 Vedrustus ja sillad

Vedrustus
Vaba. Sõitjateruumis ei tohi asuda vedrustuse liikuvaid osi.

Amortisaatorid
Arv ja ehitus vabad.

Teljed
Kasutada tohib telgi, mis on koostatud seeriaviisiliselt toodetud detailidest. Kliirens, mõõdetuna telje reduktori madalaimast punktist ei tohi olla väiksem, kui 200 mm ja suurem, kui 500 mm. Mõõtmine toimub rehvidega, millistega võistlustel osaletakse, nõutav rehvirõhk mõõtmise momendil 1,0 atm. Rehvide vahetuse korral võidakse teostada kordusmõõtmist. Kliirensit mõõdetakse mõlemal teljel, arvestatakse suuremat tulemust.
Diferentsiaali lukustid, nende tüüp ja arv on vabad.

6.5 Rattad ja rehvid

Kasutada tohib Eesti Vabariigi seadusandlusega lubatud õhkrehve. Minimaalne lubatud ratta läbimõõt on 815 mm ning maksimaalne lubatud ratta läbinõõt on 1043 mm.
Rehvi läbimõõdu kontrollmõõtmist teostatakse rõhu 1,0 atm juures, horisontaalsihis, mööda joont, mis läbib ratta keskpunkti. Mõõtmist võib teostada kõigil ratastel, kaasarvatud varurattal(-ratastel).
Minimaalne lubatud turvismustri sügavus on 5 mm, mõõdetuna rehvi perimeetri suvalises punktis.
Rehvide laius on vaba, kuid eelduseks on, et vertikaalsihis alla vaadates on ratas kaetud tiiva või tiivalaiendiga.
Libisemisvastaste vahenditena võib seadusega fikseeritud ajal kasutada naastrehve. Naastrehvide kasutamise nõudeid täpsustatakse konkreetse võistluse juhendiga. Kettide ja muude libisemisvastaste vahendite kasutamine on keelatud.
Veljed on vabad. Rehvilukud on lubatud.

6.6 Pidurisüsteem

Vaba, kuid pidurid peavad olema kõikidel ratastel. Autol peab olema seisupidur, mille konstruktsioon on vaba.  Pidurid peavad olema töökorras

6.7 Roolisüsteem

Vaba, kuid roolisüsteem peab töötama ka seisatud mootoriga. Nelikroolimine on keelatud. Roolisüsteemi osadel ei tohi olla nähtavaid vigastusi ega esineda ohtlike lõtkusid. Roolisüsteemi konstruktsioon peab olema tugev ja tagama turvalisuse.

6.8 Kere ja raam

Vaba. Igasugune lõikamine ja muul viisil muutmine on lubatud, kuid käesoleva juhendiga määratletud ohutusnõuded peavad säilima. Raami lõikamine ja tugevdamine on lubatud, liigendraam on keelatud.

Katus
Pehme katusega autodele peab sõitjate kohale olema paigaldatud metallist kaitseplaat. Plaadi laius peab olema vähemalt tuuleklaasi raami laius, pikkus vähemalt kuni esiistmete taga asuva peakaareni. Terasest kaitseplaadi paksus peab olema vähemalt 2 mm, alumiiniumist kaitseplaadi paksus vähemalt 3 mm. Lubatud on valmistajatehase poolt toodetud plastikkatuste kasutamine.
Plastik- või pehme katuse eemaldamine on lubatud.

Sõlmede kaitse
Auto altpoolt kaitsmine täiendavate kaitseelementidega on lubatud.

Kaitserauad ja täiendavad kaitserauad
Igasugused muudatused lubatud.

Klaasid
Tuuleklaasi muutmine on keelatud, see peab olema kolmekihilisest ( triplex ) klaasist. Teiste klaaside materjali on vaba, kuid murdmisel või muul viisil purunemisel ei tohi tekkida teravaid kilde.

Uksed
Esiuksed peavad konstruktsioonilt olema tugevad, peavad olema avatavad ja suletavad mõlemalt poolt ning peavad omama lukusteid, millised välistavad uste iseenesliku avanemise. Ülejaanud uste ja luukide asemel on lubatud kasutada mitteavanevaid paneele. Esiuste ülaserva kõrgus istme tasapinnast ei tohi olla väiksem, kui 300 mm.

Kui uksed on varustatud mehhaaniliste või elektriliste akende tõstukitega, siis meeskond peab olema mehhanismist eraldatud kaitsva paneeliga ( soovitav on kasutada alumiiniumi või tulekindlat plastikut ).

Sõitjateruum
Kõigi juhtimisseadmete muutmine on lubatud ( rool, pedaalid, kangid ). Sõitjateruumis ei tohi paikneda mootori, vedrustuse ega jõuülekande pöörlevaid ja liikuvaid osi. Sõitjateruumis paiknevad jahutus- või soojendussüsteemi osad peavad olema kaetud moel, mis välistab purunemisel jahutusvedeliku paiskumise sõitjatele.

Istmed
Autol peab olema vähemalt kahe istekohaga sõitjateruum. Istmetena tohib kasutada seeriaviisiliselt toodetud originaalseid või mitteoriginaalseid autoistmeid, mis tagavad piisava turvalisuse. Istmed peavad olema korrektselt ja tugevasti kinnitatud.

Poritiivad
Poritiivad peavad olema kõigil ratastel. Tiivalaiendid on lubatud. Ratas peab ülalt vaadates olema kaetud poritiiva või tiivalaiendiga.

Täiendavad kinnitused
Mootoriruumi kate peab olema varustatud  väljast avatavate kinnituselementidega, millised välistavad katte iseenesliku avanemise. Mootoriruumi katte sõitjateruumist avamine peab olema eemaldatud, tuuleriivi võib säilitada.

Varuratas
Varurataste arv ja kinnituskoht piiranguteta. Sõitjateruumi paigaldatud varuratas peab olema tugevasti kinnitatud.

Pukseerimisaasad
Auto peab olema varustatud pukseerimisaasadega; vähemalt üks auto esiosas ja vähemalt üks auto tagaosas. Pukseerimisaasad peavad kinnituma kere külge, raamiga autode puhul raami külge. Aasadel peab olema piisav tugevusvaru. Aasad pevad olema suletud, ava läbimõõduga vähemalt 30 mm. Lubatud on ka originaalsete avatud konksude kasutamine.
Pukseerimisaasad peavad olema eredat värvi ( kollane, punane, oranž ).

6.9 Elektrisüsteem

Kõik juhtmed ja kontaktid pevad olema korralikult isoleeritud.

Aku
Aku tüüp, suurus ja juhtmed ei ole piiratud. Lubatud on kuni kolme aku paigaldamine. Akud peavad olema kindlalt kinnitatud. Juhul, kui akud on toodud sõitjateruumi, peavad nad olema ümbritsetud kattega mis välistab nende purunemisel akuhappe paiskumise sõitjatele. Eraldi peab olema tagatud sõitjateruumist väljuv akude ventilatsioon.

Generaator
Vaba.

Valgustusseadmed
Põhi- ja signaal tuled peavad peavad omama vastavat E või DOT märgistust ja olema töökorras.
Täindavad valgustusseadmed ei ole piiratud, kuid peavad vastama Eesti Vabariigi seadustele. Lisatulede valgustugevuse kontrollarv võib seadusandluses lubatust suurem olla.

Massilüliti
Autole peab olema paigaldatud lüliti, mis lülitab välja kogu auto elektrisüsteemi. Lüliti peab olema sädemevaba ning kättesaadav nii juhile, kui kaassõitjale nende istekohalt. Elektrisüsteemi väljalülitamisega peab kaasnema ka mootori seiskumine.

6.10 Toitesüsteem

Kütusepaak
Lubatud on kütusepaakide asukoha ja nende vormi ning kuju muutmine. Sõitjateruumist peavad kütusepaagid olema eraldatud tulekindla vaheseinaga. Peab olema tagatud sõitjateruumist väljuv kütusepaakide ventilatsioon.
Kütusepaakide täitekõrid ei tohi välja ulatuda auto perimeetrist. Kütusepaagi kork peab olema selline, mis väldib selle iseenesliku avanemise.

Kütusetorustik
Kütusetorustiku muutmine, ümberpaigutamine ja täiendav kaitse on lubatud. Juhul kui kütusetorustik on toodud sõitjateruumi, peab see täies pikkuses olema metallist. Muud materjalid on keelatud. Sõitjateruumis ei tohi olla kütusetorustiku liitekohti, väljaarvatud FIA poolt homologeeritud lahendused.

6.11 Tungraud

Tungraud ise ja tungraua toetuspunktid ei ole piiratud.
Keelatud on igasugused statsionaarselt auto külge monteeritud, mehaanilised, hüdraulilised või pneumaatilised tõsteseaded.

6.12 Vints ja lisavarustus

Auto peab olema varustatud vähemalt ühe vintsiga ( mitte käsivintsiga ), mille tõmbejõud ületab vähemalt 1,4 kordselt auto massi. Lubatud on igasugust tüüpi vintside kasutamine, eeldusel , et vints on seeriaviisiliselt toodetud. Isevalmistatud vintsimisseadmed on keelatud.
Vintsitrossil peab olema trossi leevendi.
Auto varustusse peab kuuluma vähemalt 1, vähemalt 50 mm laiune puukaitsevöö. Igasugused vintsimisel kasutatavad lisaseadmed (trossid, blokid, konksud, seeklid jne.) peavad oma tugevusvarult kahekordselt ületama vintsi maksimaalse tõmbejõu.
Auto liikumisel peab kogu autos olev lisavarustus olema kindlalt kinnitatud.

6.13 Turvakaared

Turvakaarte paigaldamine on kohustuslik. Metallkatusega autodele peab olema paigaldatud vähemalt neljast punktist kerele kinnituv, terasest põhikaar, esimese istmerea taha. Aastast 2006 kehtib metallkatusega autodele turvakarkassi nõue.
Pehme katusega, või ilma katuseta autodele peab olema paigaldatud terasest turvakarkass, mille struktuur peab vastama FIA lisa J artikkel 253-3.  
Ohutuspuuri peakaare ja külgkaare materjali minimaalsed mõõdud 45x 2,5 mm, suurema toru diameetri korral on minimaalseks seinapaksuseks 2,0 mm. Lubatud on ka polditavad ohutusstruktuuri osad, välja arvatud peakaar ja külgkaared. Turvakarkass võib olla kere osa ning sellele võib kinnitada kere katteelemente.
Kohtades, kus sõitjate pead võivad kokku puutuda ohutuspuuriga, tuleb puurile paigaldada polsterdus.
Omavalmistatud puuridel peab olema 4 mm kontrollava põhikaare vertikaalosas.
Kõik turvakaarte parameetrid peavad soovitavalt vastama FIA nõuetele.

6.14 Turvavööd

Kohustuslik on vähemalt kolmepunkti turvavöö iga autosviibija kohta. Turvavöödel peab olema E või FIA märgistus ning neil ei tohi olla mehhaanilisi vigastusi.

7.    VARUSTUS

7.1 Esmaabi pakend

Auto varustusse peab kuuluma esmaabi pakend. Pakendi sisu peab vastama Eesti Vabariigi seadusandluses fikseeritule. Pakendi sisu ei tohi olla ületanud kasutustähtaega. Esmaabi pakend peab asuma kergesti kättesaadavas kohas ja olema veekindlalt kaitstud.

7.2 Tulekustutid

Auto varustusse peavad kuuluma vähemalt 2 x 2 kg tulekustutid ( gaas või pulber ). Vahtkustutite kasutamine on keelatud. Kustutitel peab olema näidik, mille osuti peab asuma näidiku rohelises alas. Samuti paeb kontrollimise tähtaeg peab olema kehtiv. Kustutid peavad asuma kergesti kättesaadavas kohas.

7.3. Puksiirköis

Auto varustusse peab kuuluma vähemalt 5 m pikkune, 5000 kg tõmbejõuga puksiirköis, -rihm või –tross.